Blisko 110 tys. zł na start w biznesie. Już ponad 400 osób założyło firmę w roku 2021

Już ponad 400 osób otrzymało w tym roku środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Bezrobotny, student lub absolwent uczelni może się ubiegać maksymalnie o 109 tys. zł pożyczki, żeby przejść na swoje.

Z danych, do których w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej dotarł portal MamBiznes.pl wynika, że na koniec sierpnia suma wsparcia udzielonego przez pośredników finansowych wyniosła blisko 40 mln zł. Atrakcyjnie oprocentowana pożyczka została przez pomysłodawców przeznaczona na wprowadzenia swoich biznesowych idei w życie. Kto i na jakich zasadach może pozyskać takie wsparcie?

Shutterstock/ Grabowski Foto

Ponad 400 złożonych firm

Realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz resort rodziny program w ubiegłym roku przyczynił się do założenia ponad 600 nowych firm. W tym roku zapowiada się podobny wynik, na co wskazują najnowsze statystyki. Według nich do końca sierpnia do instytucji pośredniczących w przyznawaniu środków wpłynęło łącznie 477 wniosków o pożyczkę na założenie własnej firmy. Oprócz tego początkujący przedsiębiorcy złożyli także 8 wniosków o wsparcie na utworzenia miejsca pracy. Łączna pula, o którą zabiegali przyszli przedsiębiorcy wyniosła 39,5 mln zł. Po weryfikacji nadesłanej dokumentacji wsparcie na rozpoczęcie własnego biznesu otrzymało 440 osób. Na ich konta popłynęła kwota 36,2 mln zł. Dodatkowo środki na utworzenie miejsca pracy otrzymało 7 osób na łączną kwotę 412 tys. zł. Średnia kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyniosła 82,2 tys. zł. Do rozdania w tym roku wciąż pozostało około 13 mln zł.

Inicjatywa „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” skierowana jest do osób szukających finansowania swojego biznesu. O pożyczkę mogą ubiegać się osoby bezrobotne, studenci oraz niedawni absolwenci wyższych uczelni. Maksymalna kwota pożyczki, którą można pozyskać uzależniona jest od poziomu przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Górny limit wnioskowanej kwoty nie może przekroczyć 20-krotności tej kwoty. To oznacza, że w tym roku uczestnicy programu mogą pozyskać 109 159,60 zł na własny biznes. Pieniądze na zakładanie firm to nie jedyna pomoc skierowana do przedsiębiorczych. Przedsiębiorcy już prowadzący działalność mogą w ramach programu pozyskać środki na stworzenie miejsca pracy. W tym wypadku kwota wsparcia wynosi 32 tys. zł.

Dla kogo dofinansowanie na pierwszy biznes

W przeciwieństwie do dotacji pozyskane w ramach tego programu środki trzeba zwrócić(w ciągu 7 lat). Pożyczka jest jednak oprocentowana na preferencyjnych warunkach co powoduje, że beneficjent ponosi niskie koszty obsługi pożyczki. Okres karencji (1 rok) wliczany jest do okresu kredytowania. Oprocentowanie wsparcia jest stałe i wynosi od 0,01 do 0,03%. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest dostępność środków oraz złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę. Przyjmowaniem i weryfikacją wniosków znajdują się podmioty pośredniczące, których lista dostępna jest na stronie programu.

Wniosek o przyznanie pożyczki musi zawierać takie informacje jak:

– kwotę wnioskowanej pożyczki oraz sposób jej wydatkowania, przewidywane źródło pozyskiwania środków na jej spłatę;
– opis kwalifikacji osób prowadzących firmę mające wpływ na pozycję przyszłego przedsiębiorstwa (wykształcenie, kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe).
– rodzaj działalności oraz jej charakterystyka. Co będzie oferowane? Stan przygotowań do realizacji przedsięwzięcia, posiadane zasoby (pomieszczenia, zasoby techniczne, zaplecze materiałowe etc.). Czy posiadane zasoby oraz zasoby planowane do zakupu w ramach pożyczki umożliwią prowadzenie działalności? Czy przeprowadzono rozeznanie wśród dostawców i odbiorców (np. wstępne porozumienia). Czy wnioskodawca będzie uzależniony od nielicznych dostawców/odbiorców? Czy działalność wymaga uzyskania zezwoleń, koncesji, certyfikatów?
– opis produktu/usługi. Zalety produktów/usług w stosunku do tych, które funkcjonują na rynku, cechy wyróżniające i przewagi konkurencyjne.
– szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług, pozyskanie lokalu oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanej pożyczki;
– charakterystyka rynku: opis klientów, oszacowanie liczby odbiorców. Czy produkty usługi będą oferowane na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym, zagranicznym? Jakie są oczekiwania i potrzeby przyszłych klientów? Czy działalność będzie miała charakter sezonowy? Jakie są bariery wejścia na rynek? Czy rynek ma charakter stabilny, rosnący, czy malejący?
– wskazanie głównych konkurentów na rynku, wskazanie ich mocnych i słabych stron (np. cena, jakość, lokalizacja).
– opis dystrybucji i promocji. Opis procesu produkcji/ sprzedaży /świadczenia usług. Metody dystrybucji. Formy promocji i reklamy.
– uzasadnienie poziomu przychodów, opis polityki cenowej mającej wpływ na wielkość przychodów (w oparciu o analizę kosztów stałych i zmiennych, marżę próg rentowności). Prognoza przychodów/ kosztów w kolejnych dwóch latach. Wskazanie poziomu cen dla produktów/ usług, uzasadnienie poziomu cen. Charakterystyka wszystkich kosztów stałych i zmiennych prowadzenia działalności (np. amortyzacja, materiały, surowce, energia, wynagrodzenia i pochodne, zakup usług – telefon, Internet, wynajem, koszty finansowe np. odsetki, podatki, zakupy inwestycyjne).

Ważne: organizatorzy programu wymagają zabezpieczenia pożyczki w formie weksla własnego in blanco i poręczenia dwóch osób fizycznych. Alternatywne formy zabezpieczenia to: hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe, gwarancja banku.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności wypłacana jest:
– po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki,
– po złożeniu przez pożyczkobiorcę oświadczenia, że nie ubiega się o inne środki publiczne i nie
otrzymał innych środków publicznych na rozpoczęcie tej działalności gospodarczej,
– jednorazowo albo w transzach, zgodnie z zaakceptowanym przez pośrednika finansowego
harmonogramem.

Te pomysły nie mają szans na wsparcie w starcie

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” obejmuje zasięgiem całą Polskę, ale nie każdą działalność można sfinansować w ramach tej inicjatywy. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej nie może dotyczyć takich biznesów jak:
– działalności w formie spółki prawa handlowego;
– działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
– działalności związanej z branżą erotyczną;
– działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich UE, tzn. pomocy de minimis bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
– przedsięwzięć w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych
– przedsięwzięć w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” wystartował w roku 2013 jako wspólna inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Inicjatywa zakłada przyznawanie atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek dla osobom myślącym o własnym biznesie, którym brakuje kapitału na start.

„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” – najważniejsze informacje:

Organizator: Bank Gospodarstwa Krajowego
Beneficjenci: bezrobotni, studenci i absolwenci
Maksymalna kwota : 109 tys. zł
Forma wsparcia: nisko oprocentowana pożyczka
Okres spłaty: maksymalnie w 7 lat
Karencja: 12 miesięcy
www: „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*