Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje dla prowadzących działalność gospodarczą. W styczniu jest w czym wybierać

W styczniu na przyszłych przedsiębiorców oraz właścicieli firm już działających na rynku dostępny jest spory wachlarz możliwości pozyskania wsparcia finansowego. Programy dofinansowania dotyczą bardzo różnych obszarów, a cel, adresaci oraz możliwe kwoty uzależnione są od konstrukcji danej formy wsparcia.

Fot. Shutterstock/ Lukasz Wrobel

Oto pierwsza część przeglądu dotacji i programów dofinansowania dla firm realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w styczniu. Na liście inicjatyw znajdują się propozycje dla osób, które dopiero myślą o rozpoczęciu przygody z biznesem, jak również dla firm o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Granty na Eurogranty

Cel finansowania: Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
 • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
 • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Maksymalne dofinansowanie: 280 060 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 280 060 zł

Wkład własny: 0%

Miejsce realizacji projektu: Polska i zagranica

Zasięg terytorialny projektu: Polska i zagranica

Dla kogo: małe i średnie przedsiębiorstwa

Terminarz:

Ogłoszenie konkursu – 19 grudnia 2019

Start składania wniosków – 21 stycznia 2020

Koniec przyjmowania wniosków – 12 stycznia 2021

GovTech Inno_Lab

Cel finansowania: Celem konkursu jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z innowatorami (środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami MŚP, w szczególności startupami).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Podmiot prowadzący działalność na terytorium RP, działający na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub innowacyjności, który dysponuje doświadczeniem:

 • we współpracy z instytucjami publicznymi (w szczególności JST) oraz,
 • we współpracy z innowatorami (w szczególności ze startupami).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

koszty związane z realizacją projektu przez Grantobiorcę, w tym na:

 1. koszty bezpośrednie wynagrodzenia członków zespołu projektu,
 2. koszty delegacji członków zespołu projektu,
 3. informacja i promocja,
 4. koszty przeznaczone na podniesienie kompetencji JST.

Maksymalne dofinansowanie: 2 500 000 zł

Wkład własny: 0%

Dla kogo: Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności

Terminarz:

Ogłoszenie konkursu – 26 listopada 2020

Start składania wniosków – 22 grudnia 2020

Koniec przyjmowania wniosków – 28 stycznia 2021

Badania na rynek – konkurs ogólny

Cel finansowania: Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

wydatki inwestycyjne:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
 • zakup nieruchomości
 • roboty budowlane
 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Wkład własny: minimum 20%

Dla kogo: MŚP

Terminarz:

Ogłoszenie konkursu – 9 grudnia 2020

Start składania wniosków – 13 stycznia 2021

Koniec przyjmowania wniosków – 17 lutego 2021

Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla operatorów

Cel finansowania: Celem konkursu „Kompetencje dla sektorów” jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

 Kto może ubiegać się o dofinansowanie

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe
 • przedsiębiorcy

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

 • rekrutację przedsiębiorców do projektu
 • doradztwo lub szkolenie wspierające rozwój przedsiębiorcy
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy  (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Wkład własny: minimum 10%

Dla kogo: Przedsiębiorcy i IOB

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

 

Terminarz:

Ogłoszenie konkursu – 26 lutego 2020

Start składania wniosków – 4 stycznia 2021

Koniec przyjmowania wniosków – 18 stycznia 2021

Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Cel finansowania: Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
 • zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
 • w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym
 • prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową

 Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;

2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

– nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

3.Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): Nie przewidziano maksymalnego limitu projektu

Wkład własny: Minimum 30%

Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia

Zasięg terytorialny projektu: Polska Wschodnia

Dla kogo: MŚP 

Terminarz:

Ogłoszenie konkursu – 24 kwietnia 2019

Start składania wniosków – 30 maja 2019

Koniec przyjmowania wniosków – 31 sierpnia 2021

Runda XII

Start:1.01.2021

Zakończenie:28.02.2021

Platforma startowa: Start in Podkarpackie

Cel finansowania: Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami

Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Każdy pomysłodawca (zespół pomysłodawców), który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Wsparciem jest program inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Jak przebiega inkubacja?

Inkubacja to okres intensywnej pracy nad rozwinięciem swojego pomysłu do fazy MVP. W Platformie startowej: Start in Podkarpackie podzielona jest na kilka etapów:

 • Na zakończenie oceny startup otrzyma komplet rekomendacji od Panelu ekspertów, które zostaną wykorzystane w czasie przygotowania indywidualnego planu inkubacji.
 • Każdy startup będzie współpracować z Managerem Inkubacji, z którym wspólnie opracuje indywidualny plan inkubacji. Plan może być modyfikowany w czasie jego realizacji.
 • Szczegóły planu inkubacji zostaną także omówione z ekspertami branżowymi, którzy pomogą dostosować prace do specyfiki danej branży.
 • W ramach inkubacji realizowane będą prace nad stworzeniem MVP, ale poza tym oferowane będą dodatkowe usługi, np. Start Link- łączenie startupów z osobami, które chciałyby pracować w startupie, czy konsultacje tworzonych materiałów reklamowych.

Po zakończonym procesie, Manager Inkubacji przygotuje raport z inkubacji. Raport ten jest zapisem historii rozwoju startupu od rozpoczęcia inkubacji do jej końca oraz postępów, jakie zostały wykonane przez zespół.

Platforma nie przekazuje środków finansowych startupom. Te możesz otrzymać po przejściu procesu inkubacji w działaniu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

Terminarz:

Start składania wniosków – 2 stycznia 2019

Koniec przyjmowania wniosków – 31 stycznia 2021

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Małgorzata Butryn 8 sty 2021 (10:02)

Dzień dobry chciała bym się dowiedzieć o składanie wniosku na sprzed rehabilitacyjny jestem fizjoterapeuta i czy ktoś może mi pomóc w tej sprawie proszę o kontakt