Dotacje z funduszy norweskich popłyną do polskich firm. Kto otrzyma wsparcie?

PARP ogłasza wyniki naboru w programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” w dwóch z czterech schematów konkursowych. Aż 78 projektów otrzyma dofinansowanie na kwotę prawie 50 mln euro w schemacie „Technologie przyjazne środowisku”, a 12 projektów na prawie 10 mln euro w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”.

Fot. YAY Foto

Celem programu, prowadzonego we współpracy z przedstawicielem darczyńcy, agencją Innovation Norway, jest poprawa konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Działania realizowane w programie mają również wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i Norwegii. Wsparcie przewidziano w trzech obszarach tematycznych: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich oraz technologie poprawiające jakość życia. Dodatkowo, przewidziano osobną pulę środków na realizację projektów w ww. obszarach dla firm, których właścicielkami/współwłaścicielkami są kobiety biorące udział w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie.

W ramach schematu „Technologie przyjazne środowisku” złożono 219 wniosków z czego 78 otrzyma dofinansowanie wynoszące łącznie prawie 50 mln euro – czyli cały dostępny budżet. Wśród wniosków pozytywnie ocenionych są przede wszystkim projekty inwestycyjne w szeroko rozumianym sektorze produkcji przemysłowej, a także w branży przetwórstwa odpadów. Na wsparcie mogły liczyć projekty rozwojowe i inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności firm i jednoczesnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, w działalności własnej przedsiębiorcy lub też produktów, które wprowadzi na rynek.

Wszystkie rekomendowane do dofinansowania projekty przyczynią się znacząco do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska. Szacunkowe obniżenie emisji CO2 wyniesie ponad 95 tysięcy ton, zostanie ograniczona o ponad 140 tysięcy ton liczba odpadów pochodzących z produkcji i działania przedsiębiorstw, które nie zostaną wytworzone, bądź zostaną przetworzone lub odzyskane. Dzięki działaniom zwiększającym efektywność energetyczną szacunkowe zmniejszenie rocznego poboru energii elektrycznej wyniesie prawie 141 GWh.

Norwegia to kraj, który słynie z dbania o ochronę środowiska i propagowania ekologicznego stylu życia. Posiada w tym zakresie wiedzę i doświadczenie. Norwegowie są specjalistami m.in. w zakresie odzysku i przetwórstwa odpadów, a także pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania 30 proc. stanowią projekty realizowane wspólnie z wybranym partnerem z Norwegii. – „Program ten ma na celu stymulowanie zielonych innowacji i rozwoju biznesu oraz wzmacnianie konkurencyjności polskich firm w gospodarce zrównoważonej środowiskowo. Wśród projektów [rekomendowanych do dofinansowania] jest również szereg inicjatyw, które będą realizowane w partnerstwie pomiędzy polskimi i norweskimi firmami oraz instytucjami badawczymi. Mam nadzieję, że stanowić to będzie początek długofalowej i owocnej współpracy” – mówi Anders Eide, Ambasador Norwegii w Polsce.

W schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” do PARP wpłynęło 28 wniosków. Spośród nich 12 zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę prawie 10 mln euro, co w całości wyczerpuje dostępny w ramach schematu budżet. Projekty ocenione pozytywnie dotyczyły w znaczącej mierze inwestycji w rozwój infrastruktury małych portów, przystani oraz ekologicznych i niskoemisyjnych środków transportu w działalności turystycznej na terenie jezior, a także rozwoju produkcji ekologicznych jednostek pływających.

Wysokość dofinansowania w projektach mogła wynieść maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Proponowane rozwiązania z założenia musiały być nowe przynajmniej dla firmy, która składa wniosek. PARP zachęcała jednak do skorzystania z programu także projekty na wyższym poziomie innowacyjności, np. zawierających rozwiązania innowacyjne w skali rynku.
Poznaj listę projektów rekomendowanych do dofinansowania:
• „Technologie przyjazne środowisku” – link,
• „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” – link.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie oraz www.eog.gov.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*