Dotacje na działalność gospodarczą w wakacje. Latem firmy mają w czym wybierać

Mimo okresu wakacyjnego osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać latem z kilku programów i inicjatyw umożliwiających pozyskanie dofinansowania dla swojego biznesu. Inicjatywy różnią się pod względem adresata, maksymalnej kwoty wsparcia, wysokości wkładu własnego czy etapu rozwoju danej firmy. Oto wybrane projekty, w których nabory zostaną przeprowadzone w czasie wakacyjnym.

Foto: YAY Foto

Dofinansowanie na przygotowanie wniosku o dotację unijną, pieniądze na opracowanie innowacyjnego projektu wzorniczego czy środki na szkolenia, które mają pomóc w zapobieganiu negatywnych skutków koronawirusa. To tylko wybrane programy dostępne dla właścicieli firm latem. Kto i na jakich zasadach może wnioskować o dotacje w ramach wakacyjnych naborów?

Dotacje na przygotowanie wniosku o dotacje

Ponad 200 tys. zł dofinansowania na działania związane z przygotowywaniem wniosku o fundusze europejskie mogą latem pozyskać beneficjenci programu Granty na Eurogranty.

Założenie programu: celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Adresaci programu: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

– projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,

– koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Dofinansowanie: maksymalna kwota wsparcia to 280 060 zł.

Wkład własny: 0 proc.

Pula środków: 5 mln zł

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: pozyskane środki przedsiębiorca może wydatkować na:

na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności

– na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych

– na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt

– na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.

– na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

200 tys. zł grantu dla innowatorów – Polska Przedsiębiorcza

Nawet 200 tys. zł bezzwrotnego wsparcia na wprowadzenie innowacyjnego produktu lub usługi oraz pomoc w postaci usług doradczych o wartości 50 tys. zł czeka w wakacje na uczestników programu Program Akceleracyjny: Polska Przedsiębiorcza

Założenie programu: kojarzenie pomysłodawców z infrastrukturą i know how dużych podmiotów gospodarczych

Poszukiwane projekty z branż: Biogospodarka, IIoT/AR, Fintech, Logistyka

Młody przedsiębiorca zyskuje:

– dostęp bazy mentorów i ekspertów biznesowych.
– pakiet usług doradczych o wartości do 50 000 zł (w sumie średnio 27 h wsparcia doradczego i mentoringu na uczestnika oraz 15 h wsparcia ze strony ekspertów Odbiorcy Technologii na uczestnika).
– grant do 200 000 zł w modelu equity free wypłacany w systemie osiągania kamieni milowych.

– opieka Opiekuna Startupów dedykowanego każdemu startupowi uczestniczącemu w programie.
– możliwość nawiązania trwałych relacji biznesowych i zbudowanie unikalnej sieci kontaktów na linii startup-duży średni przedsiębiorca dzięki uczestnictwu w wydarzeniach startupowych
i biznesowych, Biznes Mixerach oraz imprezach networkingowych.
– unikatowa szansa na komercjalizację pomysłu biznesowego poprzez wdrożenie innowacyjnego rozwiązania startupu bezpośrednio do środowiska Odbiorcy Technologii.

Dofinansowanie: w sumie wsparcie na poziomie 250 tys. zł, 200 tys. zł – wsparcie finansowe, 50 tys. zł – wsparcie w postaci usług

Wkład własny: 0 proc. , pomysłodawca może otrzymać do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu

Dotacje na wdrożenie strategii wzorniczej

Maksymalnie 3 mln zł mogą pozyskać przedsiębiorcy w ramach programu Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej.

Założenie programu: przyznanie dofinansowania na wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie działania Wzór na konkurencję

Adresaci programu: o wsparcie mogą wnioskować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

– prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
– zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
– w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
– w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową

Dofinansowanie: Kwota dotacji uzależniona od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Maksymalne wsparcie to 3 mln zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 mln zł

– premia dla mikro i małych firm wynosi 20%

– premia dla średnich firm wynosi 10%

– firmy otrzymują także premię w zależności od województwa, w którym prowadzą działalność

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustanowienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% kosztów inwestycji i 50% do kosztów usług doradczych projektu.

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Założenie programu: pomoc w przekształceniu pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę

Jakie wsparcie: uczestnicy projektu nie otrzymują dotacji ani żadnego dofinansowania. Program zakłada przeprowadzenie pomysłodawcy przez proces inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Dla kogo: udział w programie może wziąć każdy autor pomysłu lub zespół. który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jakie projekty poszukiwane: Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu prowadzi nabór Pomysłów, które w przypadku pozytywnej oceny zostaną objęte procesem inkubacji w ramach następujących obszarów specjalizacji:
– żywność i produkty rolno-spożywcze
– ekologia
– technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT)

Etapy inkubacji:

Faza ideacji – warsztaty i ćwiczenia, których celem jest stworzenie scenariuszy rozwojowych przedsiębiorstwa. Na tej podstawie przygotowany zostanie indywidualny plan inkubacji z kamieniami milowymi, których realizacja warunkuje dalszy udział w inkubacji;
Faza kreacjipraca nad rozwojem, weryfikacją i ewentualną modyfikacją koncepcji biznesowej. W tej fazie maksymalnie wykorzystane zostaną zaprojektowane usługi specjalistyczne, dzięki którym zostanie stworzone MVP;
Faza implementacji – tworzenie relacji w ekosystemie Platformy startowej, zwłaszcza wśród przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, akceleratorów oraz dużych przedsiębiorstw.

W ramach całego projektu do udziału zakwalifikowanych zostanie co najmniej 220 Pomysłodawców

Jak aplikować: pierwszym krokiem jest zgłoszenie pomysłu do jednego z wybranych podmiotów(platform). Ze swoim projektem do drzwi platform może zapukać każdy autor pomysłu, który założy firmę w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Program akceleracyjny Krakowskiego Parku Technologicznego

Umożliwienie start-upom nawiązania  współpracy z dużymi partnerami przemysłowymi, które w ramach programu podzielą się swoim know-how, ekspercką wiedzą ma na celu program akceleracyjny KPT. Łączna suma wsparcia dla pojedynczego przedsięwzięcia to 250 tys. zł, na którą składa się bezzwrotna dotacja oraz usługi doradcze.

Dla kogo: program skierowany jest do twórców start-upów oferujących produkty i usługi z obszaru Przemysłu 4.0, przemysłowego Internetu Rzeczy oraz smart city

Wysokość dofinansowania: 200 tys. zł – wsparcie finansowe, 50 tys. zł – wsparcie w postaci usług

Wkład własny: 0 proc.

Start-up musi spełnić następujące wymagania:

– prowadzenie działalności nie dłużej niż 5 lat
– co najmniej prototyp produktu B2B
– prowadzenie działalności w obszarze Przemysłu 4.0, przemysłowego Internetu Rzeczy oraz smart city
– firma zarejestrowana w Polsce być podmiotem zarejestrowanym w Polsce

Program Akceleracyjny KPT w 4 krokach

1.Nabór: Złóż wniosek.

2. Ocena formalna i merytoryczna: Decyzja o przyjęciu startupu do programu.

3. Program akceleracji: Opiera się na serii kameralnych, rozsądnie rozłożonych w terminie 6 miesięcy wydarzeń: warsztatów, konsultingu, mentoringu oraz networkingu.

4. Demo Day: Wydarzenie, na którym akcelerowane start-upy chwalą się przed publicznością swoimi rozwiązaniami.

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*