Dotacje na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej. W czerwcu firmy mają spory wybór

Dotacje dla firm produkcyjnych, wsparcie dla właścicieli przedsiębiorstw planujących przeszkolenie kadry kierowniczej czy pomoc dla osób, które po nieudanej przygodzie chcą ponownie rozpocząć działalność gospodarczą. To tylko wybrane programy i inicjatywy, które czekają na obecnych i przyszłych przedsiębiorców w czerwcu.

Shutterstock/ Maksym Kapliuk

Zbliża się koniec miesiąca i to jest dobry moment na prześwietlenie programów i inicjatyw skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji w czerwcu. W nadchodzącym miesiącu właściciele firm już istniejących jak również osoby, które założenie własnej działalności gospodarczej mają przed sobą mogą skorzystać z szerokiej oferty.

Dotacje dla firm produkcyjnych

Nawet 800 tys. zł dofinansowania mogą pozyskać przedsiębiorcy działający w branży produkcyjnej. Wszystko w ramach pilotażowego programu Przemysł 4.0. Nabór wniosków rusza 15 czerwca i potrwa do końca miesiąca.

Cel programu: Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: firma może za pozyskane środki zakupić usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej jak również usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej. Oprócz tego dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji. Pozyskane środki mogą także posłużyć do zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Dla kogo dofinansowanie: O wsparcie nie mogą ubiegać się mikrofirmy. Dofinansowanie skierowane jest do małych i średnich firm, które: Kto może otrzymać dofinansowanie?
– prowadzą działalność produkcyjną
– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
– mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

Maksymalna kwota wsparcia: 800 tys. zł przy minimum 15 proc. wkładu własnego

Harmonogram:

Start przyjmowania wniosków: 15 czerwca
Zakończenie przyjmowania wniosków: 30 czerwca

Wsparcie w ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej

Osoby, które poniosły biznesową porażkę, ale chcą ponownie spróbować swoich sił w biznesie mają ostatnią szansę na wzięcie udziału w programie „Akademia pozytywnej zmiany”.
Projekt „Akademia pozytywnej zmiany„ jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Ostatni nabór do projektu rusza 1 czerwca.

Cel: wsparcie szkoleniowo doradcze dla właścicieli firm, którzy chcą ponownie rozpocząć działalność gospodarczą. Inicjatywa zakłada wsparcie szkoleniowo-doradcze odpowiadające ich potrzebom, ułatwiające powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców.

Program projektu
Etap I – Szkolenia kompetencyjne z zakresu analizy luk kompetencyjnych
Etap II – Indywidualna analiza dotycząca potrzeb rozwojowych
Etap III – Indywidualne wsparcie poszkoleniowe dotyczące strategii przedsiębiorstwa
Etap IV – Szkolenia wspierające prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu zarządzania, finansów, prawa, marketingu, umiejętności interpersonalnych
Etap V – Indywidualne wsparcie poszkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Etap VI – Doradztwo psychologiczne i coaching

Harmonogram:
Start przyjmowania wniosków: 1 czerwca
Zakończenie przyjmowania wniosków: 30 czerwca

Dotacje na szkolenie menadżerów w firmie

Nawet 80 proc. kosztów szkoleń kadry kierowniczej mogą pozyskać właściciele firm w ramach programu Akademia Menadżera MŚP.

Cel programu: Zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 MŚP z terenu całej Polski ponownie podejmujących działalność́ gospodarczą poprzez objęcie ich kompleksowyCelem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Dla kogo wsparcie: program skierowany jest do mikro, małych i średnich firm, które:

– zamierzają przeprowadzić szkolenia osób na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
– wypełniają warunku warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

– wniosą wkład w wysokości minimum 20 proc. kwoty wsparcia

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

Harmonogram:

Przyjmowanie wniosków: trwa

Zakończenie przyjmowania wniosków: 30 czerwca

Dofinansowanie na projekty wzornicze

Nawet 3 mln zł w II etapie programu Wzór na konkurencję mogą pozyskać przedsiębiorcy, którzy wdrażają w firmie projekty wzornicze.

Cel: wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 3 mln zł, maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustanowienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze, co oznacza, że wkład to co najmniej 30% kosztów inwestycji i 50% do kosztów usług doradczych projektu.

Firma może przeznaczyć dotację na:

Pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

  • usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
  • koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

– nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

  • Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP

Pula środków do rozdysponowania we wszystkich naborach: 200 mln zł

Nawet 250 tys. zł dla start-upu, czyli Polska Przedsiębiorcza

Twórcy i pomysłodawcy start-upów mogą wziąć udział w Programie Akceleracyjnym Polska Przedsiębiorcza. Nabór w ramach I rundy został zakończony, ale 1 czerwca rusza II runda naborów. Inicjatywa ma na celu łączenie potencjału autorów początkujących przedsięwzięć z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

W ramach 12 miesięcznych programów akceleracyjnych 40 start-upów przejdzie proces analizy, weryfikacji i dopracowania swoich idei. Obok wsparcia eksperckiego pomysłodawcy otrzymują 200 tys. zł grantu na wprowadzenie przedsięwzięcia na rynek. Pomysłodawca nie musi wnosić wkładu własnego.

Co otrzymuje start-up:

– pakiet usług doradczych o wartości do 50 000 zł (w sumie średnio 27 h wsparcia doradczego i mentoringu na uczestnika oraz 15 h wsparcia ze strony ekspertów Odbiorcy Technologii na uczestnika).

– Dostęp do mentorów i ekspertów biznesowych.
– grant do 200 000 zł , brak wkładu własnego wypłacany w systemie osiągania kamieni milowych.
– opieka Opiekuna Startupów dedykowanego każdemu startupowi uczestniczącemu w programie.
– networking i budowanie relacji biznesowych z dużymi podmiotami, potencjalnymi klientami

– szansa na komercjalizację pomysłu biznesowego poprzez wdrożenie innowacyjnego rozwiązania startupu bezpośrednio do środowiska Odbiorcy Technologii.

Wymagania, które należy spełnić:

– złóż Aplikację poprzez formularz elektroniczny

– nie byłeś notowany na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia rejestracji w odpowiednim rejestrze

– nie dokonałeś podziału zysków i nie zostałeś utworzony w wyniku połączenia i nie przejąłeś działalności innego przedsiębiorcy

– posiadasz pełnię praw do dysponowania zgłoszonym w aplikacji innowacyjnym pomysłem biznesowym, rozwiązaniem, programem lub innym projektem

– chcesz rozwijać swój projekt w Indywidualnym Programie Akceleracji

– posiadasz uprawnienia do rozporządzania projektem we własnym imieniu pełnią praw wolnych od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego

– działasz nie dłużej niż 5 lat w formie spółki kapitałowej zarejestrowanej na terytorium RP lub jednoosobowej działalności gospodarczej

– twój projekt, z którym aplikujesz do programu, nie został jeszcze poddany komercjalizacji

Harmonogram II rundy:

Star naboru: 1 czerwca 2021 roku

Zakończenie naboru: 31 lipca 2021 roku

W sumie planowanych jest przeprowadzenie 6 rund.

Własny biznes na Platformie Startowej

Osoby, które mają pomysł na innowacyjny start-up na bardzo wczesnym etapie rozwoju mogą skorzystać z oferty Platform Startowych. Inicjatywa jestukierunkowana na projekty z tzw. Polski Wschodniej. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PARP.

Z sześciu podmiotów realizujących w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ten program obecnie nabór prowadzi jedna platforma – Wschodni Akcelerator Biznesu.

Proces inkubacji: to okres intensywnej pracy nad rozwinięciem swojego pomysłu do fazy MVP. We Wschodnim Akceleratorze Biznesu podzielona jest na kilka etapów:

Faza ideacji – warsztaty i ćwiczenia, których celem jest stworzenie scenariuszy rozwojowych przedsiębiorstwa. Na tej podstawie przygotowany zostanie indywidualny plan inkubacji z kamieniami milowymi, których realizacja warunkuje dalszy udział w inkubacji;
Faza kreacjipraca nad rozwojem, weryfikacją i ewentualną modyfikacją koncepcji biznesowej. W tej fazie maksymalnie wykorzystane zostaną zaprojektowane usługi specjalistyczne, dzięki którym zostanie stworzone MVP;
Faza implementacji – tworzenie relacji w ekosystemie Platformy startowej, zwłaszcza wśród przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, akceleratorów oraz dużych przedsiębiorstw.
Po zakończonym procesie, Manager Inkubacji przygotuje raport z inkubacji. Raport ten jest zapisem historii rozwoju startupu od rozpoczęcia inkubacji do jej końca oraz postępów, jakie zostały wykonane przez zespół.

Wschodni Akcelerator Biznesu nie przyznaje start-upom dotacji.  Po zakończeniu procesu inkubacji pomysłodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie w ramach programu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

Jak aplikować: pierwszym krokiem jest zgłoszenie pomysłu do jednego z wybranych podmiotów(platform). Ze swoim projektem do drzwi platform może zapukać każdy autor pomysłu, który założy firmę w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

 

Komentarze

Avatar

Magda Nyga

24 maja 2021 Odpowiedz

Prowadzisz swoją działalność? Chcesz zwiększyć efektywność swoich działań oraz działań pracowników? Wypróbuj CRM od Firmao! Cała firma w jednym miejscu online! Sprwadz! 14 dni za darmo https://firmao.pl/ds

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*