Ranking kont firmowych

Firmy mogą od dziś wnioskować o pieniądze z tarczy 9.0. Lista PKD oraz kwoty wsparcia

Firmy najbardziej dotknięte skutkami zamknięciem niektórych branż od dziś mogą wnioskować o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej 9.0. Wszystko za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów, które wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia. Przyjmowaniem i weryfikacją wniosków zajmują się powiatowe urzędy pracy. Natomiast o zwolnienie z ZUS będzie się można ubiegać na początku maja. Wsparcie przysługuje firmom o wybranych kodach PKD.

Fot. Shutterstock/ r.classen

Pomoc dla firm udzielana przez urzędy pracy zawiera kilka instrumentów wsparcia. Osoby prowadzące własny biznes mogą wnioskować o dotację w kwocie 5 tys. zł czy dopłatę do wynagrodzeń pracowników. Z kolei w ZUS przedsiębiorca będzie mógł oprócz ulgi w składkach otrzymać świadczenie postojowe.

Tarcza 9.0 dla firm w praktyce

Według nowelizacji rozporządzenia z dnia 16 kwietnia warunków ubiegania się o pomoc w ramach kwietniowej tarczy antykryzysowej jest kilka. Aby uzyskać wsparcie firma musi prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. Ocena w zakresie przynależności do danej branży, uznanej za szczególnie poszkodowaną wskutek pandemii COVID-19, będzie dokonywana w odniesieniu do relatywnie nieodległej przeszłości i – tym samym – pomoc trafi do firm, które faktycznie w obecnym okresie prowadzą taki rodzaj działalności. Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać 40 proc. spadek przychodów. Mowa tutaj o przychodzie –z działalności gospodarczej uzyskanym – w zależności od instrumentu – w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

5 tys. zł dotacji nawet pięciokrotnie

Dotacja może być przyznana pojedynczej firmie więcej niż jeden raz. Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Dla przykładu firmy działające pod kodem 47.41 Z, a więc Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach mogą liczyć tylko na jednorazową dotację w kwocie 5 tys. zł. Z kolei biznesy, których wiodącym PKD jest 56.21.Z, a więc Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) mogą wnioskować aż o pięć razy o dotację. Ten instrument wsparcia w ramach tarczy 9.0 przeznaczony jest dla jednoosobowych firm, które:

– prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 marca 2021 r.
– prowadziły działalność w wiodącym kodem PKD z listy przedstawionej w nowelizacji rozporządzenia
– zanotowały spadek przychodów o co najmniej 40 proc. przy czym spadek liczony może być w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego. Istnieje też możliwość porównania z wrześniem roku 2020. Wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r

Z najnowszych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że w ostatnim naborze 5 tys. zł wypłacono 109 560 podmiotom, z tego po raz pierwszy wsparcie uzyskało 87 307 dotacji. Drugi raz po wsparcie sięgnęło 22 206 jednoosobowych firm. Są także właściciele biznesów, którzy uzyskali przelew 5 tys. zł na konto po raz trzeci. Takich firm było w ramach ostatniej tarczy 47.

Lista kodów PKD uprawniających do ubiegania się o dotację:

47.41 Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42 Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43 Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51 Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52 Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53 Z – Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54 Z – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59 Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64 Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65 Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75 Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77 Z – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
77.29 Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39 Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.02 Z – Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
96.09 Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
91.02.Z – Działalność muzeów
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
51.10 Z – Transport lotniczy pasażerski
52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z – Działalność fotograficzna
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystycznych
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A – Nauka języków obcych
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z – Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – Działalność paramedyczna
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy z wybranych branż zatrudniający pracowników mogą także ubiegać się o w urzędzie pracy o dofinansowanie do płac dla swoich pracowników. Pomoc polega na przyznawaniu dopłaty w kwocie 2 tys. zł do wynagrodzenia pojedynczego członka załogi. Świadczenie wypłacane jest z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsca pracy. Dofinansowanie przysługuje po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i obejmuje okres 3 miesięcy. Wsparcie dostępne jest zarówno na pracowników zatrudnionych na umowę pracę, jak i pracujących na podstawie umowy zlecenia, od której opłacane są składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o dofinansowanie płac pracowników można składać od dziś(26 kwietnia) do 30 czerwca tego roku.

Świadczenie postojowe oraz zwolnienie z ZUS

W ramach tarczy 9.0 właścicielom firm przysługuje także zwolnienie ze składek na ZUS za marzec i kwiecień oraz świadczenie postojowe w kwocie 2080 zł. Te instrumenty wsparcia dostępne będą od 4 maja. Od tego dnia ruszy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przyjmowanie wniosków od firm zainteresowanych przyznaniem pomocy. Dla osób prowadzących własny biznes, które najbardziej są dotknięte skutkami obostrzeń przeznaczono dodatkowe 10 mld zł. Wsparcie trafi nawet do 420 tys. przedsiębiorców w najtrudniejszej sytuacji.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.