Ranking kont firmowych

Nowa „skarbówka”. Profesjonalny urząd czy bat na przedsiębiorców?

Skrócenie czasu na rozliczeń CIT i VAT o 40 proc., ograniczenie luki VAT do 10,4 proc. – to cele zawarte w przygotowanych w resorcie finansów „Kierunkach działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-20”.

W dokumencie zaznaczono, że misją KAS jest zapewnienie stabilnych, efektywnych i zrównoważonych finansów publicznych oraz wysokiej jakości świadczonych usług.

Natomiast wizja KAS mówi, że „Krajowa Administracja Skarbowa jest nowoczesną, skuteczną w egzekwowaniu podatków oraz cieszącą się zaufaniem społecznym organizacją, wspierającą uczciwych podatników i przedsiębiorców, zwalczającą oszustwa podatkowe i celne oraz chroniącą rynek i społeczeństwo”.

Wyjaśniono, że głównym zadaniem KAS jest zapewnienie nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych – administracja będzie koncentrować się na sprawnej obsłudze podatników i przedsiębiorców, i udzielaniu jednolitej informacji podatkowej i celnej. Dokument mówi o celach do osiągnięcia przez KAS do 2020 roku. Pierwszy to podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klienta m.in. przez skrócenie czasu przeznaczonego na wypełnianie obowiązków podatkowych.

Wyjaśniono, że z raportu Doing Business 2017 wynika, iż polski przedsiębiorca w 2015 r. spędził 271 godzin na czynnościach związanych z przygotowaniem, wypełnieniem formularzy oraz zapłaceniem trzech głównych danin (CIT, VAT oraz podatków od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne). W tym CIT pochłonął 70 godzin, VAT – 98 godzin, a podatki od wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne – 103 godzin. Stawia to Polskę na 26. pozycji spośród krajów UE, dla której średnia liczba godzin wyniosła 175,5.

„Polska zamierza skrócić czas, jaki przedsiębiorcy przeznaczają na czynności związane z podatkami CIT oraz VAT o ok. 40 proc. w 2020 r. w porównaniu do 2015 r., tj.: odpowiednio do 42 oraz 59 godzin” – zadeklarowano.

Dodano, że KAS zbada m.in. możliwości dalszego uproszczenia i automatyzacji usług, skrócenia czasu obsługi klientów, ujednolicenia wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz uproszczenia formularzy.

Drugi cel KAS to „wzrost skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych”. W dokumencie napisano, że poprawa skuteczności egzekwowania prawa podatkowego i celnego oraz zwalczania przestępstw i nadużyć finansowych ma istotne znaczenie dla uszczelnienia systemu podatkowego.

„Należności pobierane przez organy KAS są niezbędne do realizacji działań wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzianego Rozwoju oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa” – napisano.

Wskazano na raport Komisji Europejskiej, który mówi, że w 2014 r. Polska była na 21 miejscu spośród 27 krajów UE Europejskiej, z luką VAT na poziomie 24,08 proc. VTTL (VAT Total Tax Liability – procent potencjalnych wpływów z VAT), wobec 25,38 proc. w 2013 r. Tymczasem średnia dla UE, z wyłączeniem Chorwacji, wyniosła 16,28 proc. w 2014 r. (17,86 proc. w 2013 r.).

„Według planów, nasz kraj powinien zmniejszyć lukę w VAT do 2020 r. do przeciętnego poziomu, jaki osiągają kraje uczestniczące w badaniu, tj. 10,4 proc. osiągniętych przez Holandię w 2014 r. Do tego czasu zakłada się coroczny awans pozycji Polski w rankingu” – poinformowano.

Wyjaśniono, że aby osiągnąć „tak poważne ograniczenie luki podatkowej”, KAS skoncentruje się na skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatkowym, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowych działań podatników i przedsiębiorców oraz szybkości reakcji na te nieprawidłowości. Sprawniejsze ma być też egzekwowanie należności podatkowych oraz zwalczanie przestępczości finansowej i gospodarczej.

Wśród działań zmierzających do zmniejszenia luki podatkowej dokument wymienia m.in. opracowanie metodyki szacowania luki w VAT oraz założeń dla pomiaru luki PIT, CIT i akcyzie; poprawę procesu odzyskiwania zaległości oraz skrócenie czasu reakcji na powstające zaległości; centralizację procesu analizy i typowania podmiotów do kontroli; utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Kolejny wymieniony w dokumencie cel to „Poprawa skuteczności zwalczania przestępstw i nadużyć finansowych oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej”. W tym obszarze KAS zakłada wzrost wykrywalności przestępstw i wykroczeń akcyzowych: do poziomu 1,7 proc. wpływów budżetowych z tego podatku.

Następny cel to poprawa sprawności działania KAS. W dokumencie napisano, że KAS potrzebuje kompleksowego i zintegrowanego systemu zarządzania, opartego o zarządzanie przez cele w obszarze usług, procesów i projektów.

„Jednym z podstawowych zadań KAS jest zwiększenie efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów jej funkcjonowania oraz zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług” – tłumaczy dokument.

Wskazano w nim na raport OECD z 2015 r., który mówi, że w 2013 r. Polska była na ostatnim miejscu, z wartością wskaźnika na poziomie 1,6 proc., spośród 27 krajów UE, jeśli chodzi o koszty administracyjne poboru podatków.

„Według założeń, po corocznym awansie w rankingu krajów europejskich, Polska dąży do osiągnięcia środka stawki. Ponadto dzięki KAS nasz kraj obniży koszty administracyjne poboru podatków o ok. 40 proc., tak aby w 2020 r. na każde 77 zł wpływów przypadało 1 zł wydatków” – podkreślono.

Innym celem KAS jest zwiększenie skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników i funkcjonariuszy tej służby. „Głównym celem do 2020 r. w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w KAS jest opracowanie i wdrożenie jednolitych oraz nowoczesnych rozwiązań zarządczych” – czytamy.
Docelowy model ma objąć w szczególności motywacyjny system wynagradzania pracowników i funkcjonariuszy KAS, który zostanie powiązany z pomiarem efektywności pracy oraz będzie wspierać zarządzanie przez cele. Zapowiedziano ponadto rozwój technologii informacyjnych, wspierających realizację zadań KAS.

Zgodnie z dokumentem do 15 marca każdego roku szef KAS będzie przedstawiać raport ze stanu realizacji celów i określonych działań. Raporty mają zawierać m.in. informację o stopniu osiągnięcia wartości wskaźników oraz ewentualne propozycje działań, które służą zapewnieniu skutecznej realizacji dokumentu.

mmu/ dym/

Źródło: PAP

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.