Pieniądze na założenie firmy w wakacje. Od 22 tys. zł do nawet 250 tys. zł na start w biznesie

Osoby myślące o założeniu działalności gospodarczej nie muszą czekać na koniec wakacji, by wziąć sprawy w swoje ręce. Latem lista programów oferujących możliwość pozyskania pieniędzy na rozpoczęcie własnego biznesu jest obfita. Zestawienie zawiera zarówno dotacje jak i niskooprocentowane pożyczki na start w biznesie. Młodzi przedsiębiorcy w zależności od inicjatywy mogą pozyskać od 22 tys. do nawet 250 tys. zł wsparcia.

Fot. Shutterstock

Pozyskanie środków na pierwszy biznes to jeden z pierwszych kroków na drodze do własnej firmy. Jeśli nie masz oszczędności i szukasz środków, żeby jeszcze w latem wystartować z biznesem zapoznaj się z ofertą trwających programów i inicjatyw dla osób przedsiębiorczych. Większość z wymienionych propozycji ma swoje odpowiedniki w innych województwach. Szczegółów warto szukać w powiatowych urzędach pracy, urzędach wojewódzkich oraz urzędach marszałkowskich.

Nawet 113 tys. zł dofinansowania na własny biznes

Program „Pierwszy biznes wsparcie w starcie” daje możliwość pozyskania atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki przekracza obecnie 110 tys. zł i udzielana jest na okres 7 lat.

Inicjatywa realizowana jest w poszczególnych województwach przez operatorów wyłonionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie nowego miejsca pracy w firmie dla bezrobotnego, poszukującego pracy absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W ramach projektu udzielane są niskooprocentowane pożyczki bez wkładu własnego, prowizji i opłat na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Jeśli nie posiadasz zatrudnienia oraz nie wykonujesz innej pracy zarobkowej, a także nie prowadziłeś działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego oraz jesteś:

– studentem ostatniego roku studiów wyższych lub

– poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego lub

– zarejestrowanym bezrobotnym lub

– poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej

To ta pożyczka jest dla Ciebie!

Jeżeli planujesz prowadzić swoją działalność z innymi osobami w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników może indywidualnie otrzymać pożyczkę.

Kwota pożyczki: aktualna maksymalna wartość pożyczki: 113.631,20 zł (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

Oprocentowanie stałe:

  • 0,1 stopy redyskonta weksli NBP – (0,011%) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla poszukujących pacy opiekunów osób niepełnosprawnych
  • 0,25 stopy redyskonta weksli NBP – (0,0275%) dla pozostałych osób

Okres spłaty: do 7 lat

Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku

Zabezpieczenie: Weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych, inne ustalane indywidualnie

Pożyczkobiorca może wydać środki na:

– zakup środków trwałych, urządzeń, środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności

– zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności,

– koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz wynajmu lokalu).

Umowa pożyczki zawierana jest po rozpoczęciu prowadzenia przez pożyczkobiorcę działalności.

Pożyczkobiorca podejmuje działalność na podstawie pozytywnej oceny wniosku o pożyczkę.

Uwaga! Środki z pożyczki nie mogą być wykorzystane na przejęcie działalności gospodarczej lub zakup od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny, a także na zakup od osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie można również sfinansować zakupu środka transportu przeznaczonego do transportu drogowego towarów – w przypadku gdy działalność gospodarcza będzie dotyczyć drogowego transportu towarów.

Maksymalnie 32 tys. zł z PUP na założenie firmy

W tym roku osoby bezrobotne nadal mogą wnioskować o bezzwrotne wsparcie na założenie własnej firmy. Wsparcie z PUP nie może być wyższe niż 6 – krotność przeciętnej płacy za dany kwartał. Obecnie maksymalna kwota dotacji wynosi 32 tys. zł choć rzadko kiedy urzędy pracy przyznają pomysłodawcom takie środki. Zazwyczaj średnia kwota dotacji oscyluje na poziomie 20-22 tys. zł, aby z dostępnej puli „obdzielić” jak najwięcej zainteresowanych.

Przyjmowaniem i weryfikacją wniosków zajmują się powiatowe placówki, które organizują nabory według indywidualnych harmonogramów. Wiele urzędów pracy przyjmuje wnioski także w wakacje. Jednym z nich jest opolski urząd pracy, który w roku 2021 planuje przeprowadzenie jeszcze dwóch naborów wniosków od osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej za dotację z PUP. Jeden nabór odbędzie się jeszcze w sierpniu.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować w roku 2021 w opolskim urzędzie pracy wynosi 22 tys. zł

O dotację może ubiegać się każdy bezrobotny, bez względu na wiek,  zarejestrowany w PUP w Opolu, spełniający warunki określone w Regulaminie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi, jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.

Termin pierwszego naboru planowany jest na 12-13 sierpnia 2021 r. (w ramach naboru przewidujemy przyznać nie mniej niż 20 dotacji).

Termin drugiego naboru planowany jest na 7-8 października 2021 r. (w ramach naboru przewidujemy przyznać nie mniej niż 20 dotacji).

Także inne powiatowe urzędy pracy organizują obecnie nabory. Poniżej kilka przykładów

Blisko 110 tys. zł wsparcia na pierwszy biznes

Program „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie” na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest ponownie dostępny w województwie pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje blisko 10 mln złotych. Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy umowy zasilił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego o kolejne 9,7 mln złotych. Transza środków finansowych w ramach kontynuacji rządowego programu przeznaczona jest na zakładanie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy na terenie aż 6 województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Wsparcie w starcie to program skierowany do osób otwierających i prowadzących firmę. O nisko oprocentowaną pożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości ponad 109 tys. złotych mogą starać si studenci, absolwenci, osoby bezrobotne oraz poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych. Natomiast działający już przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy w wysokości ponad 32 tys. złotych.

Wniosek o pożyczkowy rozpatrywany jest w ciągu 14 dni roboczych. Oprócz kwestii formalnych i danych osobowych powinien on zawierać składowe elementy m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Musi zawierać pomysł na biznes, który jest realny i zapewni przychody, które pozwolą spłacić pożyczkę.

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej

– wartość pożyczki –  aktualnie do 109 159,60 zł (20-krotnośc przeciętnego wynagrodzenia*)

– okres spłaty do 7 lat,

– karencja do 1 roku,

– oprocentowanie – 0,01% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 0,03 % dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,

– brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,

– zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,

– brak wymaganego wkładu własnego.

Kto może ubiegać się o pożyczkę na założenie działalności gospodarczej?

– studenci ostatniego roku,

– poszukujący pracy absolwenci,

– bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,

– poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych,

– osoby planujące utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi.

250 tys. zł na innowacyjny pomysł na biznes

Także w wakacje startuje kolejny nabór w programie akceleracyjnym KPT. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu ScaleUP, który zakłada budowanie mostów między pomysłodawcami z innowacyjnymi przedsięwzięciami, a dużymi podmiotami, które mogą być zainteresowane danym rozwiązaniem. W ramach programu akceleracyjnego KPT młoda firma zakwalifikowana do uczestnictwa może liczyć zarówno na środki niezbędne do wprowadzenia produktu lub usługi na rynek jak i wsparcie doświadczonych ekspertów. Pomysłodawcy nie muszą zapewniać żadnego wkładu własnego. Maksymalna kwota dotacji wynosi 200 tys. zł, a wartość usług eksperckich 50 tys. zł. W sumie autorzy perspektywicznego przedsięwzięcia mogą liczyć na 250 tys. zł wsparcia na rozwój swojej biznesowej idei.

Organizatorzy szukają przede wszystkim pomysłów z sektorów takich jak: Industry 4.0, Industrial Internet of Things, smart city. Osoby zgłaszające się do inicjatywy muszą dysponować co najmniej prototypem produktu lub usługi w obszarze Przemysłu 4.0, przemysłowego Internetu Rzeczy oraz smart city. Program daje możliwość nawiązania realnej współpracy z dużymi partnerami przemysłowymi, które w ramach programu podzielą się swoim know-how, ekspercką wiedzą i umożliwią testowe wdrożenie rozwiązania start-upu.

Kolejny nabór projektów rusza 15 sierpnia i potrwa do 30 września roku 2021.

80 tys. zł pożyczki na własną firmę na Podkarpaciu

Krajowe Krajowe Stowarzyszenie Wsparcia Przedsiębiorczości Biuro w Rzeszowie oferuje mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki, o którą może się ubiegać osoba zainteresowana wynosi 80 tys. zł. Środki przyznawane są w formie pożyczki osobom, które chcą rozkręcić własny biznes na terenie województwa podkarpackiego. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 84 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki;

Adresatami inicjatywy są wyłącznie osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

– osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,

– osoby ubogie pracujące,

– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,

– rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa,

– reemigranci,

– imigranci.

Pożyczki na start w województwie dolnośląskim

Fundusz Pożyczkowy „DOLNY ŚLĄSK”, jest przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców działających na terenie województwa dolnośląskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Projekt finansowany jest z unijnych funduszy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa). Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła obsługę przedsiębiorców poprzez Punkty Obsługi Funduszu (tzw. POF). Taki punkt jest prowadzony także w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej.

Kto może otrzymać pożyczkę:

– mikro i małe firmy zatrudniające do 50 pracowników

– mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa dolnośląskiego

– działający co najmniej 3 miesiące

– posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka

– mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju

– działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

Jaką pożyczkę można otrzymać:

– cel: pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe

– kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 120 tys. zł

– okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość

– udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy

– wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia

– oprocentowanie: pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie do 3,0 punktów procentowych marży w stosunku rocznym. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie. Wysokość stopy referencyjnej ogłaszana jest przez KE i publikowana w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej

– prowizje i opłaty: od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 2,0% kwoty przyznanej pożyczki, płatna jednorazowo w momencie jej udzielenia

– zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie

Wsparcie biznesu bez barier we Wrocławiu

Oprócz pomocy finansowej na starcie początkujący przedsiębiorcy mogą także uzyskać wsparcie innego rodzaju. Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT) został stworzony po to, by wspierać i rozwijać biznes bez barier. Jest dedykowany wszystkim firmom, które znajdują się na początku biznesowej drogi.

Inkubator jest miejscem przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod kątem architektonicznym. Jego najważniejszym celem jest wspieranie ich w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej oraz integracji biznesowej. To także miejsce, w którym odbywa się wiele wydarzeń, szkoleń i warsztatów, a także ma miejsce wymiana doświadczeń, networkingu oraz inspiracji. W trakcie 5-letniego okresu inkubacji ze wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy z różnych branż. Dodatkowe, specjalistyczne wsparcie znajdą firmy prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami oraz przedsiębiorstwa, które je zatrudniają lub chcą je zatrudnić.

W ramach Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości działa Centrum Informacyjne, w którym w jednym miejscu można uzyskać know-how i eksperckie wsparcie w zakresie podejmowania pracy czy zakładania firmy przez osoby z niepełnosprawnościami oraz ich zatrudniania.

Inkubator daje także możliwość nawiązywania nowych kontaktów, korzystania z pomocy doradcy zawodowego, trenera pracy czy psychologa.

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

 

Komentarze

Avatar

Caramel

26 lipca 2021 Odpowiedz

Uzyskanie legalnej firmy kredytowej zawsze było dużym problemem. Do klientów, którzy mają problemy finansowe i potrzebują na nie rozwiązania. Kwestia kredytu i przedpłat to coś, o co klienci zawsze martwią się, szukając pożyczki u legalnego pożyczkodawcy. Jednak dzięki firmie HILLTOP FINANCE dokonaliśmy tej zmiany w branży pożyczkowej. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać szybką pożyczkę (hilltopfinance@pm.me)(hilltopfinancefirm@gmail.com)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*