Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Pomoc dla firm w czasie koronawirusa. Z tych form wsparcia wciąż mogą korzystać przedsiębiorcy

Drugi lockdown nie jest na tą chwilę rozpatrywany, ale rosnąca liczba zakażeń oraz straty wynikające z zamrożenia gospodarki w marcu powodują, że firmy z niepewnością patrzą w przyszłość. Duża część programów pomocowych w ramach tarczy antykryzysowej wygasła, ale wciąż można skorzystać z niektórych instrumentów wsparcia. Jest wśród nich m.in. świadczenie postojowe, ale tylko dla tych firm, które jeszcze nie skorzystały z tej formy wsparcia.

Fot. Shutterstock/ Daniel Jedzura

Z badania przeprowadzonego wśród czytelników portalu MamBiznes.pl wynika, że aż 51 proc. osób prowadzących biznes pytana o możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i wpływu na przychody nie wie czego się spodziewać. Taki sam odsetek przedsiębiorców odpowiedział, że zanotował spadek obrotów na skutek pandemii i zamrożenia obrotu gospodarczego. Na jaką pomoc mogą obecnie liczyć w ramach tarczy antykryzysowej?

Świadczenie postojowe nadal dostępne

W ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest zapewnione wsparcie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) instrumentów, takich jak:

– dofinansowanie m.in. przedsiębiorcom, wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy(art. 15g ustawy),
– dofinansowanie m.in. przedsiębiorcom, wynagrodzenia pracowników nie objętych przestojem (kodeks pracy), przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy).

Wyżej wymienione instrumenty wsparcia dostępne są dla tych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie korzystali z tych firm pomocy. Według powyższej ustawy pracownikowi objętemu przestojem wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (aktualnie 1.300 zł plus składki ZUS miesięcznie).

Natomiast w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP do połowy wysokości wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (aktualnie 2.009,79 zł plus składki ZUS miesięcznie).

Obowiązujące zapisy tarczy antykryzysowej stanowią również, że wynagrodzenia pracowników nie objętych przestojem (kodeks pracy), przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy są dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzeń jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia.

Powyższe dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Na jaki okres udzielana jest pomoc i do kiedy składać wnioski?

Świadczenia, o których mowa przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy, tj. dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS. Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju od momentu uruchomienia instrumentów wsparcia tylko z tytułu zwolnień z opłacania składek ZUS oraz wypłaty świadczenia postojowego kwota wsparcia wyniosła 22 mld zł. Z kolei dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także mikropożyczki pochłonęły kwotę 26 mld zł.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.