Zakładamy kantor wymiany walut

Zwolnienie z podatku VAT i kasy fiskalnej to jedyne udogodnienie dla prowadzących kantory wymiany walut. Zainteresowani rozpoczęciem takiej działalności muszą być przygotowani na wzmożone kontrole oraz dodatkowe ewidencje podatkowe.

Wizja cinkciarza z początków lat 90-tych, koczującego pod lotniskiem czy dworcem PKP, szukającego obcokrajowców wymieniających dewizy, odeszła już do lamusa. Dziś profesjonalny obrót walutami obcymi należy do działalności regulowanej, której rozpoczęcie wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez Prezesa NBP.

Klasyfikacja działalności kantorów

Według Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług z 2008 r., usługi w zakresie wymiany walut wskazane są w grupowaniu 66.12.13.0, w sekcji K – usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (2007 r.), kantor znajduje się w grupowaniu 66.12.Z – działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.

Podjęcie działalności w zakresie wymiany walut

Działalność kantorową może wykonywać wyłącznie przedsiębiorca, który nie został skazany za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Działalność prowadzić może również osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo.  


Dodatkowo, osoby zatrudnione przy wymianie walut i wartości dewizowych, przyjmowaniu i wydawaniu ich klientom muszą posiadać przygotowanie fachowe do wykonywania działalności regulowanej. Za takie uznaje się:

 • ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, udokumentowane świadectwem, lub
 • pracę w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowaną świadectwem pracy, oraz znajomość przepisów ustawy regulujących działalność kantorową, potwierdzoną złożonym oświadczeniem.  

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność jednoosobową i nie zatrudnia specjalisty, osobiście musi spełnić powyższe kryteria..

Wyposażenie lokalu, elementy informacyjne

Przedsiębiorca musi zapewnić lokal i jego wyposażenie spełniające warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością kantorową.  

Kantor należy wyposażyć w: 

 • umieszczoną na zewnątrz, w widocznym miejscu, nazwę „kantor”, ze wskazaniem adresu oraz dni i godzin prowadzenia działalności kantorowej; 
 • tablicę informacyjną przedstawiającą: 
  • wykaz skupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych oraz aktualne ceny (kursy) ich kupna i sprzedaży, 
  • informację o wydawaniu dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych, na okaziciela lub imiennych, 
  • informację, że wartość kupna lub sprzedaży zagranicznych środków płatniczych nie może przekroczyć w ramach jednej umowy równowartości 20 000 euro; 
 • rejestry kupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych
 • formularze druków wystawianych na dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych, zawierające dane określone w § 4 ust. 1, lub odpowiedni program komputerowy umożliwiający ich wydruk;
 • pieczątkę z nazwą i adresem kantoru oraz pieczątki imienne kasjerów; 
 • oryginalny, wydawany przez Narodowy Bank Polski, zaktualizowany album zagranicznych znaków pieniężnych, jeżeli przedmiotem działalności kantorowej jest kupno i sprzedaż walut obcych lub pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży. 

Należy również zapewnić ekspozycję bieżących komunikatów NBP zawierających informacje o walutach będących przedmiotem obrotu. 

E-kantor

Kantory działające w Internecie nie różnią się niczym od pozostałych kantorów. Można zauważyć, że działalność w sieci niesie za sobą pewne ryzyka, zarówno ewidencyjne, jak i oznaczenia. Po pierwsze, kantor internetowy musi zapewnić wydawanie dowodów dokonania czynności – łącznie z dokonaniem transakcji. Pojawia się pytanie o formę przekazania takiego potwierdzenia (e-mail, forma papierowa). Wśród elementów obowiązkowych, jakie dowód musi zawierać, przepisy prawa wyróżniają pieczęć kantoru. Przekazanie w formie internetowej, nawet z e-podpisem, nie pozwala spełnić tego warunku. Po drugie, należy pamiętać o tym, że kantor wirtualny musi spełniać wszystkie pozostałe elementy, które posiadać musi kantor tradycyjny, np. oryginalny, wydawany przez Narodowy Bank Polski, zaktualizowany album zagranicznych znaków pieniężnych, jeżeli przedmiotem działalności kantorowej jest kupno i sprzedaż walut obcych lub pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży.

Odrębnie od samej działalności kantorów kształtuje się działalność platform będących miejscem wymiany waluty między osobami fizycznymi. Platforma nie świadczy usług wymiany walut i pośrednictwa przy ich wymianie (usługa polega na możliwości logowania się i umieszczania oferty kupna lub sprzedaży). Stąd też platforma nie jest zmuszona spełniać wszelkich przepisów obowiązujących pośredników w wymianie walut.

Ustalanie przychodu i kosztu

Prowadzący kantor zarabiają na dwa sposoby. Część kantorów generuje zysk na podstawie różnicy pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży walut obcych. W takim przypadku za przychód traktować należy całą kwotę z tytułu sprzedaży waluty. Odpowiednio kosztem będzie cała wartość wydatkowana na zakup waluty obcej.

Inne kantory przychód niższe różnice spreadu rekompensują dodatkową prowizją z tytułu dokonanej transakcji. Jej wartość z reguły uzależniona od rodzaju transakcji. Kwota naliczonej prowizji stanowi przychód podatkowy.

Zobacz też: Kalkulator walutowy

Prowadzący KPiR w kolumnie 7 księgi wpisują miesięczną (zatem po zakończeniu miesiąca) kwotę przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Odpowiednio w kol. 10 księgi wpisują oni miesięczną (zatem w jednej pozycji całą wartość) kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Należna prowizja wpisana winna być w kol. 7 księgi.

O ile zatem zapisów w ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych dokonuje się na bieżąco w sposób trwały i ciągły, to w KPiR wystarczającym będzie jeden miesięczny łączny zapis, dokonany na podstawie tej ewidencji.

W działalności kantoru nie należy natomiast rozliczać różnic kursowych. Różnice kursowe, powstają jedynie w przypadku płatności dokonywanych drogą faktycznych transferów pieniężnych za pośrednictwem banku, oraz gdy otrzymanie faktycznej zapłaty należności określonej na fakturze (rachunku) w walucie obcej, następuje po dniu wystąpienia przychodu należnego lub poniesionego kosztu (por. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, 12.04.2007 r., sygn. akt PD-2-415-13-07).

Warunki ewidencyjne w kantorach

Wszystkie operacje powodujące zmianę ilości wartości dewizowych i waluty polskiej muszą być na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencjonowane w tzw. ewidencji sprzedaży i nabycia walut obcych. Standardowo jest ona prowadzona za pomocą komputera i jest podstawą drukowania potwierdzenia transakcji, wydawanego klientowi.

Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po zawarciu transakcji lub przeprowadzeniu operacji, a jeżeli transakcja jest realizowana w innym terminie niż termin jej zawarcie, wpis uzupełnia się o datę realizacji transakcji niezwłocznie po jej zrealizowaniu. Przedsiębiorca musi mieć możliwość ustalenia w każdym momencie aktualnego stanu kasy w poszczególnych wartościach dewizowych i w walucie polskiej. 

Do każdej transakcji kantor powinien wydać, w sposób zgodny z przepisami, dowód kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela.

Spis z natury, KPiR – specjalne regulacje

Dla celów podatku dochodowego prowadzący kantor sporządza na koniec i na początek roku spis z natury. Spis sporządzić należy również na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. W działalności kantorowej spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe. Obejmuje on również wartości dewizowe stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także wartości dewizowe obce znajdujące się w kantorze (np. sprzedawane już, lecz nieodebrane przez klienta waluty obce).

Te ostatnie nie podlegają jednak wycenie; wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność. 

Spis z natury niesprzedanych wartości dewizowych wycenia się według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu (faktyczny zastosowany kurs zakupu), jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy

Bez kasy fiskalnej, bez VAT?

Prowadzenie kantoru nie zobowiązuje do posiadania kasy fiskalnej (poz.23 rozporządzenia w sprawie zwolnień).

Odpowiednio, działalność w zakresie wymiany walut podlega zwolnieniu przedmiotowemu z podatku VAT. Oznacza to, że na dowodzie wymiany, otrzymywanym każdorazowo przy transakcji, transakcja powinna być uznana za zwolnioną z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT). Celem wprowadzania sprzedaży zwolnionej na deklaracji VAT-7, podstawę opodatkowania należy określać na podstawie przepisów wspólnotowych.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 28 lutego 2011 r. (sygn. akt ILPP2/443-1963/10-5/EN) w myśl art. 73 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 2006.347.1 ze zm.), podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w wyroku ETS z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie C-172/96 First National Bank of Chicago. W wyroku tym ETS stwierdził, że kwoty waluty będące przedmiotem transakcji wymiany walut, pomimo iż są dostarczane pomiędzy stronami transakcji, nie stanowią płatności za usługę. Wynagrodzeniem dla banku jest zysk, który generuje na tych transakcjach.

Zatem podstawą opodatkowania na VAT-7 będzie jedynie dodatnia różnica między wartością kupna a sprzedaży.

Podobnie zwolnieniu z podatku podlega prowizja kantoru. W tym przypadku podstawą opodatkowania pozostaje kwota uzyskanej prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, pomniejszona o kwotę podatku.

Ryczałt, karta podatkowa

Podatnik nie ma możliwości wyboru ryczałtowej formy opodatkowania – czy to w formie ryczałtu ewidencjonowanego, czy to rozliczania się za pomocą karty podatkowej. Podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności kantorowej opłacany może być wyłącznie na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo według stawki 19%.

– Ziemniaki na patyku pomysłem na biznes

– Jak zarobić na przedszkolakach?

– Na salonie urody można zarobić 20 tys. miesięcznie

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl

Komentarze

tentyp

18 sierpnia 2011 Odpowiedz

Ciekawy temat, dziękuję za ten wpis.
Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem, w związku z tym mam pytanie, czy kantor może stracić na różnicy kursowej? W sensie że np jednego dnia kupi np 100 000euro po kursie 4,15, a kolejnego dnia sprzeda 100 000euro po kursie 4,05…To tylko taki przykład, chodzi o to że kantor dużo kupi danej waluty i ona w ciągu kilku dnia bardzo spadnie po czym ludzie ją wykupią. Czy kantor działa bardziej na zasadzie jak firmy bukmacherskie w sensie że 99% ludzi ‚traci’ a 1% zarabia ? Pozdrawiam i dziękuję za odpis, chętnie kogoś z redakcji.

danie

5 września 2011 Odpowiedz

Na takie pytania ‚tentyp’ – nikt tutaj nie zna odpowiedzi.
Tutaj mówi się o biznesie, a nie się go robi. Proste.

adam

5 września 2011 Odpowiedz

Na takie pytania ‚tentyp’ – nikt tutaj nie zna odpowiedzi. Tutaj mówi się o biznesie, a nie się go robi. Proste. google

kantorowiec

4 stycznia 2012 Odpowiedz

oczywiście jak kurs spadnie a kantor nie zdąży sprzedać to traci ie ma tak różowo

StrefaWalut

25 kwietnia 2012 Odpowiedz

zajrzyjcie na porównywarkę ekantorów strefawalut.pl tam jest dużo nt. wymagań jakie muszą spełnić ekantory

KantorFix

8 maja 2012 Odpowiedz

strefawalut.pl jest w dechę jeżeli mogę tak napisać !

Misio

2 lipca 2012 Odpowiedz

Pominięto kwestię bezpieczeństwa tego biznesu i to nie tylko od strony bezpośredniego rabunku.
Nieprzypadkowo prawie wszystkie kantory w Gdyni są na jednej ulicy i mają dokładnie taki sam kurs.

kantor

26 września 2012 Odpowiedz

Szukam nabywców, inwestorów, klintów na oprogramowanie kantoru internetowego (oprogramowanie : kantor – klient, klient – klient (giełda walutowa) oraz to i to, integracja z bankami).

Do oprogramowania tworzona jest indywidualna grafika (domena, hosting, layout, logotyp, itp.)oraz wsparcie marketingowe.

kontakt : kantorstolica@o2.pl

kantor w necie

25 lutego 2013 Odpowiedz

Zakładając kantor sprawdziłem większość dotawców oprogramowania dla kantorów internetowych i zdecydowalem się na program prokantor i jak narazie jestem bardzo zadowolony. Oprócz oprogramowania kantoru opracowali dla mnie layout. Myślę jeszcze o zrobieniu reklamy.

zorro

18 marca 2013 Odpowiedz

bardzo ciekawy artykuł. sam ostatnio myślę nad zainwestowaniem w kantor. wszystkim zainteresowanym polecam także ciekawy wpis na jednym z blogów: http://kantorwymianywalut.blogspot.com/2011/02/na-czym-zarabiaja-kantory.html

Alicja

24 marca 2013 Odpowiedz

Bardzo dobry wpis, zawiera sporo ważnych i ciekawych informacji dotyczących kantorów. Mieć swój własny kantor na pewno fajna sprawa choć ja wolę korzystać z cudzego, ale sprawdzonego http://www.kantorsolec.pl

gość

28 marca 2014 Odpowiedz

Polecam zajrzeć na stronę http://kantorbox.pl/artykuly

Erni

30 grudnia 2015 Odpowiedz

Każdego dnia coraz więcej ludzi przekonuje się do korzystania z kantorów internetowych, jeśli ktoś nadal nie jest przekonany to polecam artykuł: http://info-logic.pl/warto-wiedziec/jak-korzystac-z-kantorow-internetowych

Anetka

30 grudnia 2015 Odpowiedz

Kantor online nadal jest uważany za bardzo dobry pomysł na biznes. Polecany dla wszystkich, a w szczególności dla kantorowców, którzy już posiadają filie stacjonarne lub planują założyć.

Szczerze polecam artykuł, który opisuje kantory internetowe jako pomysł na biznes online

http://info-logic.pl/warto-wiedziec/jak-zalozyc-kantor-internetowy

Gość

11 maja 2016 Odpowiedz

Internetowy kantor to lepsza opcja – głównie ze względu na oszczędność czasu i pieniędzy. Trzeba również łapać wiele okazji, a nie uwiązywać się tylko przy jednym wyborze. Ja ostatnio jestem klientem Pewnego Kantor, bo przetestowałem wiele innych i na ten moment to jest najkorzystniejszy wybór i najlepsza oferta na rynku.

Weronika13

3 listopada 2017 Odpowiedz

ja osobiście wolę wymieniać online , kurs bez porównania lepszy niz w stacjonarnym. W dobrykantorpl masz tez mozliwosc negocjacji telefonicznie.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*