Ponad 200 tys. euro dla prowadzących działalność gospodarczą. Dofinansowanie z Funduszy Norweskich

Dofinansowanie na wprowadzenie nowy produktów lub usług. Środki na podniesienie kwalifikacji pracowników w firmie. Wsparcie w znalezieniu partnerów biznesowych. Wszystko to czeka na polskich przedsiębiorców w ramach Funduszy Norweskich.

Pieniądze można pozyskać na przedsięwzięcia związane w technologiami przyjaznymi środowisku, innowacje w obszarze wód morskich oraz projekty mające na celu poprawę jakość życia. Na firmy czekają miliony złotych dofinansowania przyznawanego w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Poziom wsparcia w zależności od rodzaju przedsięwzięcia może wynieść od 200 tys. euro do 2 mln euro.

Dofinansowania na technologie przyjazne środowisku (Green Industry Innovation)

Środki przyznawane są przedsiębiorcom w celu zwiększenia konkurencyjności z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Poszukiwane są firmy, które chcą wdrażać innowacyjne procesy, produkty i usługi, które łączą poprawę kondycji firmy z lepszym gospodarowaniem odpadami, poprawą efektywności energetycznej czy zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń.

 Dla kogo: o wsparcie mogą się ubiegać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które:

– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy

– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: firmy mogą wydatkować środki na:

– inwestycje:
– nowe środki trwałe w tym maszyny i urządzenia
– roboty i materiały budowlane
– wartości niematerialne i prawne
– dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
– eksperymentalne prace rozwojowe
– usługi doradcze

Jaki poziom wsparcia:

-na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych

– na usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i znakowaniem: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych

– na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie

przedsiębiorstwa – premia +10%)

– na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych

– na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy oraz wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa)

Pieniądze na technologie poprawiające jakość życia (Welfare Technology)

Środki przyznawane są polskim przedsiębiorcom na zwiększenie konkurencyjności przy wykorzystaniu rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Poza aspektem ochrony środowiska zgłaszane przedsięwzięcia muszą się przyczyniać się do wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Dla kogo dofinansowanie: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które:
– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro

Na co można wydać pieniądze: pozyskane środki w ramach tego programu przedsiębiorca może przeznaczyć na:

– wynagrodzenia pracowników
– sprzęt i aparatura
– badania wykonane na podstawie umowy
– usługi doradcze
– wydatki inwestycyjne:
– nowe środki trwałe w tym maszyny i urządzenia
– roboty i materiały budowlane
– wartości niematerialne i prawne
– wartości niematerialne i prawne
– znakowanie, testowanie, certyfikacja

Kwota dofinansowania: od 200 tysięcy do 2 milionów euro

Dofinansowanie na innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich (Blue Growth)

Dla kogo wsparcie: o pieniądze mogą się ubiegać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa które:
– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży
nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: pozyskane środki przedsiębiorca może wydatkować na:

– inwestycje (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):
– nowe środki trwałe w tym maszyny i urządzenia
– roboty i materiały budowlane
– wartości niematerialne i prawne
– dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
– wydatki inwestycyjne w portach, w tym:
– budowa, wymiana lub modernizacja infrastruktury portowej
– pogłębianie
– eksperymentalne prace rozwojowe
– usługi doradcze

Kwota dofinansowania:  od 200 tysięcy do 2 milionów euro

Małe granty dla przedsiębiorczych kobiet (Small Grant Scheme)

Dla kogo: środki przeznaczone są dla kobiet prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikro-, małe i średnie firmy, w których:
– kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo
– kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego

Na jakie projekty:  zgłaszane projekty muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów:
– Innowacje w obszarze wód morskich śródlądowych
– Technologie poprawiające jakość życia
– Innowacje w zakresie zielonych technologii

Wydatkowanie: pozyskane środki można przeznaczyć na:

Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego
Mentoring wspierający rozwój firmy
Inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologiczny

Minimalna kwota wsparcia: 12 tys. euro

Maksymalna kwota wsparcia: 200 tys. euro

104 projekty otrzymały dofinansowanie

Na początku czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że już 104 polskie firmy uzyskały wsparcie w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” finansowanego z Funduszy Norweskich. Łącznie taką pomoc przyznano 104 projektom w trzech schematach konkursowych o wartości dofinansowania wynoszącej ok. 73 mln euro. Ze wspartych przedsięwzięć aż 78  firm otrzymało środki w schemacie „Technologie przyjazne środowisku”. Z kolei 12 przedsiębiorców uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę 10 mln zł w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”. W schemacie „Technologie poprawiające jakość życia” środki uzyskało 14 projektów na kwotę niecałych 14 mln euro. Na 104 wsparte projekty aż 27 to projekty partnerskie będące wspólnymi przedsięwzięciami polsko-norweskimi.

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to program wspierania rozwoju przedsiębiorstw, jeden z dwunastu programów opracowanych i finansowanych w ramach funduszy norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG w Polsce. Operatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem programu jest norweska agencja ds. innowacji – Innovation Norway. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami
z Polski oraz przedsiębiorstwami, jednostkami badawczymi i innymi podmiotami z Norwegii Planowanym wynikiem realizacji programu jest rozwój działalności gospodarczej i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, jak również zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Komentarze

Avatar

Małgorzata TZ

21 czerwca 2021 Odpowiedz

A możecie podać link do źródła? Jest bądź za chwilę będzie jakiś nabór? Warto, by pisząc artykuł podać link do szczegółowych informacji instytucji, która będzie zajmowała się przyznawaniem środków. Chyba że napisaliście artykuł dla samego jego napisania…

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*