Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Programy pomocowe dla firm. Oto, na co mogą liczyć przedsiębiorcy w lipcu

Z początkiem lipca skończył się dla firm trzymiesięczny okres zwolnienia z opłacania składek na ZUS. Wygasają także inne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Wciąż jednak dostępny jest spory wachlarz możliwości skierowany do osób prowadzących własny biznes. Na co mogą więc liczyć właściciele firm ze strony państwa? Jaka pomoc dostępna będzie w lipcu i kolejnych miesiącach?

dopłąty do wynagrodzenia

Fot. FORUM/ Anatol Chomicz

W ramach różnych form pomocy do firm przez trzy miesiące szczytu pandemii popłynęło ponad 100 mld zł. Niektóre z nich wciąż są dostępne, a instytucje je przydzielające nadal przyjmują wnioski. Oto lista programów, z których mogą skorzystać osoby prowadzące własny biznes.

5 tys. zł mikropożyczki

Jednym z najpopularniejszych instrumentów wsparcia dla samozatrudnionych oraz mikrofirm jest mikropożyczka w kwocie 5 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest niezależnie od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Środki można wydatkować na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmują się urzędy pracy właściwe dla lokalizacji danej firmy. Warunkiem umorzenia pożyczki jest utrzymanie na rynku prowadzonej firmy przez co najmniej trzy miesiące od czasu uzyskania wsparcia z urzędu pracy. Od startu pierwszych naborów w marcu do początku lipca wniosek o 5 tys. zł mikropożyczki złożyło ponad 1,67 mln firm. Do firm z tego instrumentu wsparcia trafiło 8,3 mld zł. Wnioski mogą składać te firmy, które jeszcze nie korzystały z tej formy wsparcia.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

To drugi dostępny instrument wsparcia dla tych podmiotów, które jeszcze z niego nie skorzystały. akie dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca, który odnotował zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w stosunku do łącznych obrotów w ciągu dowolnych dwóch miesięcy w 2020 roku (za miesiąc uznaje się również 30 dni kolejno po sobie następujących). Jednak wielkość udzielonego wsparcia jest uzależnione od wielkości spadku obrotów osoby samozatrudnionej. W zależności od poziomu spadku obrotów firma może się ubiegać o kwotę równą 50,70 lub 90 proc. poziomu minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie przyznawane jest przez powiatowy urząd pracy.

 

Dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych

Spadek przychodów

Wysokość dofinansowania

30-49,99 proc. 50 proc. wynagrodzenia minimalnego miesięcznie
50-79,99 proc. 70 proc. wynagrodzenia minimalnego miesięcznie
Od 80,99 proc. 90 proc. wynagrodzenia minimalnego miesięcznie
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

Dotacje na kapitał obrotowy

Średnie firmy, a więc zatrudniające od 50 do 249 pracowników i które zanotowały spadek przychodów o co najmniej 30 proc. mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje na kapitał obrotowy. Wsparcie udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przedsiębiorca może przeznaczyć na takie wydatki jak: rachunki za gaz, prąd, paliwo, wynajem lokalu, zapłatę za towar czy ubezpieczenie firmy. Firma ubiegająca się o pomoc musi istnieć co najmniej od 31 grudnia 2019 roku. Dotacja przyznawana jest przez maksymalnie trzy miesiące. Pieniądze przyznawane są w formie 100 proc. zaliczki. Wysokość wsparcia jest uzależniona od liczby pracowników zatrudnionych w firmie. Nabór wniosków trwa do 31 lipca i realizowany jest przez instytucje pośredniczące wyłonione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Od startu programu w połowie czerwca ponad 3 tys. średnim firmom przyznano 591 mln zł.

Pożyczka Płynnościowa z BGK na bieżące wydatki

Firmy, które ucierpiały na skutek lockdownu i zamrożenia gospodarki mogą ubiegać się pomoc z Banku Gospodarstwa Krajowego. Instytucja udziela pożyczek bez oprocentowania w ramach programu Pożyczek Płynnościowych. W ten sposób małe i średnie firmy mogą pozyskać środki, które mogą przeznaczyć na bieżące wydatki. Wsparcie można wydatkować na rachunki za lokal, media, zakup towarów, wynagrodzenia pracowników czy uregulowanie płatności wobec urzędu skarbowego. Aby uzyskać pomoc z BGK nie jest wymagany od przedsiębiorcy wkład własny. Wnioski są rozpatrywane i przyznawane przez instytucje pośredniczące, których lista dostępna jest na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS

W lipcu przedsiębiorcy nie mogą skorzystać już ze zwolnienia ze składek, ponieważ termin na złożenie wniosków upłynął w dniu 30 czerwca 2020 r. Natomiast wciąż dostępne są inne instrumenty wsparcia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnicy składek na ZUS mogą skorzystać z takich instrumentów jak odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. bez opłaty prolongacyjnej. Firma może także w ZUS wnioskować odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Firmy, które nie skorzystały z tego instrumentu wsparcia wciąż mogą z niego skorzystać. Pomoc przysługuje firmom, których przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyły wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskały w miesiącu poprzedzającym. W ich wypadku świadczenie postojowe wynosi 2080 zł. Z kolei właściciele jednoosobowych firm rozliczający się kartą podatkową oraz zwolnieni z opłacania podatku VAT mogą liczyć na świadczenie postojowe w kwocie 1300 zł. Ze świadczenia postojowego można skorzystać maksymalnie trzykrotnie. Każdorazowo wymaga to złożenia oświadczenia, w którym firma deklaruje, że finansowa przedstawiona we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Wnioski o świadczenie postojowe przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

 

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Właściciele firm, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 nadal mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Istotne jest to, by firma nie kwalifikowała się do postępowania upadłościowego oraz by nie posiadała zaległości podatkowych na koniec III kwartału 2019 roku.

Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika

Dopuszczalne jest również nadal obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Wynagrodzenie jest w tym przypadku dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest w tym przypadku dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Przeczytaj także:

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Głęboko 17 lip 2020 (09:21)

Sytuacja