Ruszają kolejne dotacje dla osób prowadzących firmę. Nabór trwa do połowy lutego

Małe i średnie firmy mogą skorzystać z kolejnego programu skierowanego do podmiotów stawiających na nowatorskie rozwiązania. Ruszył nowy nabór wniosków w programie „Badania na rynek”, w którym przedsiębiorstwo może pozyskać od 1 mln euro do nawet 50 mln euro na projekt wykorzystujący i wdrażający wyniki prac badawczych.

Fot. Shutterstock/ muchomoros

Dofinansowanie dla firmy może sięgnąć maksymalnie 80 proc. wartości projektu. Inicjatywa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czeka na wnioski do 17 lutego.

O dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych mogą się starać firmy z sektora MŚP, działające na terenie Polski, które zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym powinien wynieść 600 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 1 mln zł dla średnich.

Na przedsiębiorców czeka spora pula środków. Do rozdysponowania pomiędzy właściciela firm jest pół miliarda złotych, ale 65 mln zł z tej puli trafi do przedsiębiorców realizujących projekty na terenie województwa mazowieckiego. O skali wsparcia decyduje lokalizacja projektu i wielkość przedsiębiorstwa, które stara się o dofinansowanie. Proces lub produkt, na który wsparcie ma zostać przeznaczone musi być innowacyjny co najmniej na poziomie kraju. Firmy mogą otrzymać środki z funduszy unijnych na pokrycie maksymalnie 80 proc. wartości projektu, przy czym koszty kwalifikowalne powinny mieścić się między 1 mln zł a 50 mln EUR. Na usługi doradcze i na prace rozwojowe może zostać przeznaczone po 1 mln zł.

Inicjatywa PARP ułatwia wprowadzenie do sprzedaży nowych lub znacznie ulepszonych produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych lub zleconych przez wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych. W konkursie mogą wziąć udział również przedsiębiorcy, którzy tego rodzaju prace zakupili.

Na co można przeznaczyć dotację?

Otrzymane fundusze będą mogli przeznaczyć na kupno maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, sfinansowanie robót budowlanych czy budowy nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jak również eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*