Ranking kont firmowych

Becikowe w nowym okresie zasiłkowym

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jak sama nazwa wskazuje, jest świadczeniem jednorazowym. Odmowa jego przyznania nie zawsze całkowicie przekreśla możliwość nabycia stosownych uprawnień, zwłaszcza gdy powodem są zbyt wysokie dochody rodziny. Może się bowiem okazać, że kryterium dochodowe zostanie spełnione w nowym okresie zasiłkowym.

Świadczenie z kryterium dochodowym

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka, zwana potocznie becikowym, przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł. Tak wynika z art. 15b ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który jednocześnie zastrzega, iż odpowiednie zastosowanie mają tu przepisy art. 5 ust. 4-4b, 7-9 i 11, dotyczące m.in. uzyskania lub utraty dochodu.


Becikowe wypłacane jest jednorazowo w wysokości 1.000 zł na dziecko.

Mimo że świadczenie to wypłacane jest jednorazowo, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę oblicza się na takich samych zasadach jak dla celów ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego, przyznawanego, co do zasady, na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Sumuje się więc przeciętne miesięczne dochody poszczególnych członków rodziny, osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym ustalane jest prawo do tego świadczenia. Następnie sumę tę dzieli się przez liczbę członków rodziny, w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jeśli zatem osoby uprawnione ubiegały się o becikowe w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., brany był pod uwagę dochód poszczególnych członków rodziny uzyskany w 2013 r.

Kolejna szansa w nowym okresie zasiłkowym

Po przekroczeniu progu dochodowego niekiedy szansą na uzyskanie prawa do jednorazowej zapomogi jest wystąpienie o to świadczenie w nowym okresie zasiłkowym (np. 2015/2016). Co prawda (póki co) nadal będzie obowiązywał taki sam próg dochodowy (1.922 zł), jednak tym razem przy ustalaniu prawa do tego świadczenia będą brane pod uwagę dochody rodziny uzyskane w innym, niż poprzednio roku kalendarzowym (odpowiednio w 2014 r.).

Jeśli tym razem przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy ustalonej granicy, jednorazowa zapomoga zostanie przyznana, aczkolwiek z pewnym zastrzeżeniem.

Dodatkowe warunki

Spełnienie kryterium dochodowego to nie jedyny warunek uzyskania becikowego. Otóż dla celów przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka wymagane jest, aby matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Co więcej, fakt ten należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, wystawionym przez lekarza lub położną. Nie dotyczy to jedynie osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko.

Wzór wymaganego zaświadczenia lekarskiego/wystawionego przez położną został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży… (Dz. U. z 2010 r. nr 183, poz. 1234).

Ponadto wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie, w terminie 12 miesięcy od dnia:

  • narodzin dziecka lub
     
  • objęcia dziecka opieką albo jego przysposobienia i nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia – w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego.

Niedochowanie tego terminu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania (art. 15b ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Aby więc uzyskać prawo do becikowego, z ewentualnym kolejnym wnioskiem o to świadczenie należy wystąpić np. zanim dziecko ukończy 12. miesiąc życia.

Świadczenie to nie zostanie jednak przyznane, jeśli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Także po śmierci dziecka

Przeszkodą w uzyskaniu prawa do becikowego nie może być śmierć dziecka, nawet jeśli nastąpiła ona przed złożeniem wniosku o przyznanie tego świadczenia. Dla celów przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jak sama nazwa na to wskazuje, istotne jest bowiem to, że dziecko urodziło się żywe. Jego późniejsza śmierć nie wpływa na uprawnienia do tego świadczenia.

Przykład

Pani Weronika kilka dni po przyjściu na świat swojej córki, tj. w lipcu 2015 r., wystąpiła do gminy z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, przedkładając wszystkie wymagane dokumenty. Przy ustalaniu uprawnień do tego świadczenia brany był pod uwagę dochód jej rodziny, uzyskany w roku poprzedzającym okres zasiłkowy 2014/2015, a więc w 2013 r. Ponieważ w przeliczeniu na osobę przekroczył on kwotę 1.922,00 zł, odmówiono pani Weronice prawa do świadczenia.

Ponowny wniosek o becikowe zainteresowana złożyła w listopadzie 2015 r., a więc w okresie zasiłkowym 2015/2016, w którym brany jest pod uwagę dochód rodziny z 2014 r., który okazał się dużo niższy od tego z 2013 r. W efekcie, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczył on obowiązującego progu dochodowego. Ponieważ został spełniony również warunek złożenia wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, tym razem pani Weronika otrzymała jednorazową zapomogę.

Dochód uwzględniany przy ustalaniu prawa do „becikowego”

Za dochód, dla celów ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych, w tym do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, uznaje się, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, odpowiednio:

» przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), pomniejszone o:
koszty uzyskania przychodu,
należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
» deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o:
należny zryczałtowany podatek dochodowy,
składki na ubezpieczenia społeczne oraz
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
» inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.)

autor: Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 2015-11-30

Niedozwolone klauzule umowne. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.