Co przysługuje pracownikowi na umowie zleceniu?

Jakie prawa przysługują pracownikowi, który pracuje na umowę zlecenie od pierwszego do końca m-ca. Mąż pracuje już trzeci miesiąc na kolejnej takiej umowie. Mamy córkę z orzeczeniem o niepełnosprawności. Mąż nie dostaje też PIT-ów do rozliczenia.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną regulowaną przez przepisy Kodeksu cywilnego (art. 734 KC), a nie Kodeksu pracy. Tym samym zleceniobiorca formalnie nie jest się pracownikiem danej firmy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Nie znajdują zatem zastosowania wszystkie kodeksowe przepisy regulujące wykonywanie stosunku pracy (dot. m.in. wymiaru dobowego pracy, wynagrodzenia minimalnego, urlopów wypoczynkowych, odpraw).

W związku zatrudnieniem zleceniobiorcy świadczącego na rzecz zatrudniającego zleceniodawcy usługi, to zleceniodawca powinien zgłosić takiego pracownika do ubezpieczenia w ZUS i odprowadzać należne z tego tytułu składki.

Reszta praw i obowiązków obu stron wynika z umowy zawartej między zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Zleceniodawca powinien także pobierać zaliczkę na podatek dochodowy i przekazywać ją do właściwego Urzędu Skarbowego. Po każdym roku jego obowiązkiem jest zaś przekazanie pracownikowi druku PIT-11 służącej jego rozliczeniu z Urzędem skarbowym. Okres pracy na podstawie umowy zlecenia jeśli ta jest oskładkowana zalicza się także do okresu stazu uprawniającego do uzyskania emerytury.

Na państwa miejscu postarałbym się uzyskać informację od zleceniodawcy, czy rzeczywiście zgłosił męża do ubezpieczenia społecznego i czy odprowadza należne zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna :

Art. 734 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*