Czy data stempla pocztowego ma znacznie dla ciągłości ubezpieczenia?

Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam składki do 10 dnia każdego miesiąca. Okazało się jednak, że kilka moich składek dotarło na konto ZUS 11-tego. Od 17 czerwca jestem na zwolnieniu lekarskim i jak dotąd nie dostałem decyzji ZUS o przyznaniu zasiłku chorobowego. Czy w tej materii liczy się data stempla pocztowego, czy składka musi być bezwzględnie na koncie Zakładu w ustawowym terminie?

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe za dany miesiąc kalendarzowy należy naliczyć i opłacić w następujących terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 oraz 1999 nr 38, poz. 360, nr 49, poz. 485, nr 70, poz. 778 i nr 110, poz. 1256),
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacający składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Niestety terminem ostatecznym wpływu składek na konto ZUS jest 10 dzień następnego miesiąca. Nie ma znaczenia data stempla pocztowego, ważne jest to kiedy pieniądze wpłyną na konto Zakładu. Oznacza to, że płatności powinny być dokonywane w taki sposób, aby do 10 następnego miesiąca ZUS miał ich wykaz w swoich rejestrach składkowych.

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 21 grudnia 1999 r. (III AUa 769/99 OSA 2000/3/10, III AUa 769/99 OSA 2000/3/10), nieopłacenie w terminie określonym w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) pierwszorazowej składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za część miesiąca przypadającą bezpośrednio przed zachorowaniem, nie jest równoznaczne z nieopłaceniem składki za jeden pełny miesiąc o jakim mowa w art. 14 ust. 2 tej ustawy i nie skutkuje ustania ubezpieczenia oraz pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*