Czy mogę starać się o kilka dotacji z różnych źródeł?

Od ponad pół roku prowadzę własną działalność gospodarczą. Otrzymałem dotację z urzędu pracy na rozwój. Czy oprócz tej dotacji, którą otrzymałem, mogę zacząć starać się o kolejną, tym razem z Unii Europejskiej?

Tak. Każdy przedsiębiorca ma prawo starać się o dotacje unijne bez względu na to, czy wcześniej otrzymał już dotacje z urzędu pracy. Warto też wiedzieć, że w ramach dotacji unijnych przedsiębiorca może starać się o przyznanie dotacji z różnych programów operacyjnych, nawet po kilka razy, jeżeli regulamin konkursowy na to pozwala.

Uznaje się, że pomoc przyznana małym i średnim przedsiębiorstwom wywołuje efekt zachęty, jeśli wniosek o przyznanie pomocy został złożony przez beneficjenta pomocy do właściwej instytucji przed rozpoczęciem realizacji projektu. Przy czym w przypadku beneficjentów pomocy niebędących jednocześnie beneficjentami w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przypadku gdy pomoc publiczna jest przyznawana beneficjentom pomocy niewymienionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, przez wniosek o przyznanie pomocy rozumie się umowę o przystąpieniu do projektu szkoleniowego lub umowę o rozpoczęciu korzystania z usług doradczych.

Podstawa prawna
: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*