Czy mogę zgłosić działalność w urzędzie miasta, w którym nie jestem zameldowany?

Chcę założyć działalność gospodarczą. Jestem studentem. Stałe zameldowanie mam w Rzeszowie a studiuję w Bydgoszczy. Czy mogę działalność zgłosić do urzędu miasta w Bydgoszczy nie mając tam żadnego zameldowania? Czy jak rozpocznę w Rzeszowie to czy mam wtedy wszystkie sprawy załatwiać w Rzeszowie?

Niestety fakt, że jest Pan studentem, nie zwalnia Pana na mocy obowiązującego prawa do rejestracji działalności gospodarczej gdzie indziej niż w miejscu zameldowania. Działalność może Pan wykonywać gdziekolwiek, ale rejestracja musi być w miejscu zameldowania. A zatem jest Pan zmuszony jak każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej do spełnienia tych samych warunków rejestracyjnych własnej działalności gospodarczej. A zatem na początku należy zgłosić wpis do ewidencji działalności gospodarczej do właściwego Urzędu Miejskiego w Wydziale Działalności Gospodarczej i Przekształceń Własnościowych. W urzędzie wypełnia się stosowny formularz, który uzyskać można na miejscu. Po upływie dwóch tygodni urząd wystawi stosowne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zaświadczenie to odbiera Pan po upływie tego terminu w tym samym miejscu, w którym składał Pan podanie. Jest ono niezbędne do dalszej procedury zgłaszania działalności gospodarczej. Koszt wpisu to opłata skarbowa w wysokości od 50-200 zł, zaś opłata za zmianę danych, np. adresu, miejsca wykonywania działalności, zakresu działania to koszt 50-100 zł. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o rozpoczęcie procedury. Proszę pamiętać, że nie załatwia się wszystkiego „od ręki” i prawie w każdej instytucji przewidziany jest termin do załatwiania czynności urzędowych. formalności proceduralne trwają od 3 do 4 tygodni. Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, należy złożyć podanie do Urzędu Statystycznego o:

  • wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej,
  • przyznanie numeru identyfikacyjnego – REGON.

Podanie to można złożyć jednak dopiero po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a to z tego względu, iż ksero tego zaświadczenia będziesz musiał złożyć w Urzędzie Statystycznym. We wniosku mającym charakter formularza, który otrzymujesz na miejscu, podajesz swoje dane osobowe oraz precyzujesz charakter i przedmiot swojej działalności gospodarczej. Następuje to w ten sposób, że określasz urzędnikowi rodzaj działalności, który ją precyzuje numerem według Polskiej (PKD) i Europejskiej (EKD) Klasyfikacji Działalności. Te wszystkie dane będę zawarte w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON, który zostanie Ci przyznany po upływie min. 1 tygodnia, max. 2 tygodni. Formalności dokonywane są bez opłat skarbowych.

Należy również założyć rachunek bankowy firmy (zgodnie z art. 13 prawa o działalności gospodarczej). W tym celu należy posiadać Regon i wyrobioną pieczątkę naszej firmy (pieczątka jest niezbędna przy wypełnianiu dokumentów bankowych). Posiadanie rachunku bankowego wymagane jest przy zgłoszeniu działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym. Wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy jest Pan zobligowany do podania nazwy banku i numeru konta firmy.

Następnie należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym rozpoczęcie działalności gospodarczej wypisując odpowiedni PIT (formularz zgłoszeniowy). Wszelkie niejasności, wątpliwości i pytania należy kierować do urzędników w Urzędzie Skarbowym, wymagając od nich rzetelnej i jasnej informacji. Przy zgłaszaniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, oprócz odpowiedniego zgłoszenia identyfikacyjnego musi się dołączyć ksero:

  • zaświadczenia o spisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

Podstawa prawna

: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*