Czy można być objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, skoro ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego?

Czy będąc w ciąży, pozostając w stosunku pracy, przebywając na zwolnieniu lekarskim, jestem objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, skoro ZUS odmówił mi prawa do zasiłku chorobowego? Czy pracodawca może mnie w takiej sytuacji zwolnić?

Każdy pracownik jest obowiązkowo objęty ubezpieczeniem zdrowotnym przez swojego pracodawcę i w związku z tym może w każdej chwili skorzystać z opieki szpitalnej.

Warto w obecnej sytuacji skontrolować pracodawcę w ZUS, czy na pewno opłacał za pracownicę składki, w tym składkę zdrowotną.

Zgodnie z art. 177. § 1. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Warto pamiętać, że powyższy artykuł można stosować również w okresie wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 czerwca 1995 r.; sygn. akt I PRN 23/95).

Wynikający z art. 177 § 1 kodeksu pracy zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia. Powiadomienie zakładu pracy o ciąży już po rozwiązaniu umowy o pracę może mieć wpływ tylko na roszczenie o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, nie ma natomiast znaczenia dla oceny nieprawidłowości rozwiązania umowy o pracę.

Podstawa prawna: Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*