Czy można nie pracować w okresie wypowiedzenia?

Czy w okresie wypowiedzenia trzeba chodzić do pracy?

Tak. Okres wypowiedzenia nie zwalnia pracownika ze świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Zgodnie z art. 32 k.p. § 2 rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Proszę pamiętać, że powierzenie pracownikowi na okres wypowiedzenia innego zakresu czynności niż dotychczasowy nie oznacza przekształcenia trwającego stosunku pracy w nowy stosunek o odmiennej treści. Tym samym czynność ta nie może być uznana za powodującą zakończenie stosunku pracy.

Jeśli pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, może go wykorzystać w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1980 r. (sygn. akt I PRN 6/80; OSNCP 1980, nr 9, poz. 175): „Jeżeli w okresie wypowiedzenia przez pracownika umowy o pracę pracodawca nie udzielił pracownikowi urlopu wypoczynkowego, ale wypłacił mu ekwiwalent pieniężny, pracownik nie może skutecznie domagać się przedłużenia czasu trwania umowy o pracę o skonsumowany przez ekwiwalent okres urlopu.”

Podstawa prawna: Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*