Czy można wydać ponownie świadectwo pracy?

Były pracownik prosi o ponowne wystawienie świadectwa pracy, ponieważ poprzednie zgubił. Czy można mu wystawić następne?

Tak. Świadectwo pracy nie jest dokumentem, który wystawia się tylko raz. Można je wystawiać wielokrotnie, ponieważ dokumentuje ono fakt pracy wraz z opinią pracodawcy. Naturalnie należy wystawić go z data bieżącą za odpowiedni okres pracy.

Świadectwo pracy jest dokumentem o ściśle określonej treści, który pracodawca jest bezwzględnie obowiązany wystawić i wydać pracownikowi z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Żadne okoliczności nie zwalniają pracodawcy z obowiązku wydania świadectwa pracy i nie usprawiedliwiają późniejszego jego wydania niż w momencie ustania stosunku pracy. W szczególności pracodawca nie może uzależnić wydania świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika.

W art. 97 § 11k.p. ustawodawca wprowadził wyjątek od zasady, że pracodawca ma obowiązek wydać niezwłocznie świadectwo pracy w każdym wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę strony zawierają kolejną umowę o pracę. W takiej sytuacji pracodawca wydaje świadectwo pracy, jeżeli pracownik tego zażąda. W art. 97 § 11k.p. został wskazany tylko umowny stosunek pracy. Ten przepis należy jednak poddać wykładni rozszerzającej i stosować go także do stosunków pracy nawiązywanych na innych podstawach niż umowa o pracę. Przepisy kodeksu pracy dotyczące świadectw pracy mają bowiem zastosowanie do wszystkich stosunków pracy.

Podstawa prawna: Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*