Czy na zwolnieniu lekarskim można się zwolnić z pracy?

Czy można bez konsekwencji wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę, będąc na zwolnieniu lekarskim?

Można wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę w czasie zwolnienia. Zakazy rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem w trakcie trwania choroby, dotyczy tylko i wyłącznie pracodawcy (art. 41 kp). Jest to swoisty ukłon ustawodawcy w stronę pracownika. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 14 października 1997 r., I PKN 322/97 – okres ochronny pracownika rozpoczyna się od chwili przerwania pracy wskutek wystąpienia objawów chorobowych oraz nieobecności pracownika w pracy.

Jeśli nam zależy na czasie, można próbować porozumieć się z pracodawca. Zgodnie z art. 30 par 1 pkt 1 kodeksu pracy, umowa o pracę zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron na skutek zgodnych oświadczeń woli tych stron, czyli pracodawcy i pracownika. Warto podkreślić, że porozumienie stron to też umowa, która może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Zatem pracownik może złożyć oświadczenie woli dotyczące rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron na ręce pracodawcy np. w dniu 11 września licząc na to, że pracodawca przychyli się pozytywnie do tej propozycji i z dniem 1 października stosunek pracy ustanie. Oczywiście ze względu na swój interes pracodawca może nie przechylić się do wniosku. Radzi się, aby z wyprzedzeniem poinformować szefa o swoich zamiarach, tak aby miał czas na znalezienie następcy bez narażania się na niepotrzebne koszty, przestój etc. Pozostaje również możliwość wypowiedzenia pracy.

Należy przypomnieć, że porozumienie powinno określać konkretną datę ustania stosunku pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 20 października 1998 r., I PKN 317/98 (OSNAPiUS 1999, z. 22, poz. 721) termin rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron z przyczyn dotyczących pracodawcy może być określony zdarzeniem przyszłym, zwłaszcza gdy zdarzenie to jest przez strony przewidywane po okresie dłuższym niż okres wypowiedzenia przez pracodawcę oraz przy zastrzeżeniu, że termin ten może ulec jedynie przedłużeniu.

Podstawa prawna: Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*