Czy pracownicy, która sama złożyła wypowiedzenie, należy się odprawa?

Czy muszę wypłacić odprawę pracownicy, która sama złożyła wypowiedzenie? Pracowała niecałe trzy lata. Czy muszę odprowadzać składki ZUS za żonę, która od czasu do czasu pomaga mi nieodpłatnie w pracy w sklepie?

Jeśli to pracownica sama złożyła wypowiedzenie z pracy, pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacenia jej odprawy pieniężnej. Warto pamiętać, że odprawa przysługuje pracownikowi, jeżeli z jego strony względem pracodawcy nie nastąpiło naruszenie zasad kodeksu pracy, przepisów BHP w pracy, zasad współżycia społecznego w pracy. Sprawę odprawy pieniężnej reguluje art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. Stanowi on, że odprawa pieniężna przysługuje w wysokości:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Z kolei sprawę pomocy ze strony współmałżonka reguluje art. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Z wyjaśnień tych wynika, że małżonek pomagający przy prowadzeniu firmy jest osobą współpracującą. Osoby współpracujące zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, objęte są również obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym, jeżeli jest to jedyny ich tytuł do ubezpieczeń społecznych. W sytuacji zaistnienia zbiegu tytułów ubezpieczeń należy ustalić, czy podstawa wymiaru z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa, równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącego 936 zł. Ubezpieczenie chorobowe jest dla osób współpracujących dobrowolne i następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Osoby te podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności bądź współpracy do dnia zaprzestania wykonywania współpracy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*