Czy przy umowie-zlecenie przysługuje chorobowe?

Jestem zatrudniona w opraciu o umowę-zlecenie. Czy mogę iść na zwolnienie chorobowe?

Zleceniobiorca w razie choroby, w świetle obowiązujących przepisów, który przystąpił dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego, może pójść na zwolnienie lekarskie i otrzymać zasiłek chorobowy. Oprócz tego zleceniobiorca może otrzymać również świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek macierzyński. Zleceniobiorcy nie przysługuje natomiast wynagrodzenie z art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), czyli ze środków zakładu pracy, gdyż są to uprawnienia wyłącznie pracownicze.

Prawo do zasiłku chorobowego zleceniobiorca nabywa dopiero po tzw. okresie wyczekiwania, czyli 180 dniach ubezpieczenia. Do okresu ubezpieczenia wlicza się poprzednie okresy, w których zleceniobiorca był objęty obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym, pod warunkiem, że przerwa w ubezpieczeniu nie była dłuższa niż 30 dni.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia pieniężnego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 237 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*