Czy samochód kupiony na kredyt można amortyzować?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem płatnikiem VAT. Jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskana przychodu w przypadku, kiedy samochód osobowy o wartości na dzień jego odbioru nie przekraczającej 20 tys. euro, będzie zakupiony w kredycie (nie leasingu) na moją firmę? Czy występuje tutaj możliwość odliczenia VAT-u czy też nie? Czy samochód ten powinien być wprowadzony przeze mnie do środków trwałych?

Nie. Pojazdu zakupionego na raty nie można amortyzować. Nie można też odliczyć VAT, ponieważ zakup pojazdu nie nastąpił na rzecz przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może jedynie odliczać VAT od zakupu paliwa i wrzucać w koszty prowadzonej przez siebie działalności kosztów jego zakupu. Odpisów amortyzacyjnych od samochodów na kredyt, które zostały przewłaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelności, dokonuje pożyczkobiorca lub kredytobiorca. Aby samochód amortyzować musimy być jego właścicielem lub współwłaścicielem. Nie amortyzuje się zatem pojazdów, których ktoś użyczył czy wynajął, czy w oddał w leasingu. za wyjątkiem leasingu finansowego.

Samochód używany w działalności gospodarczej można amortyzować. By zamortyzować taki samochód należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. W razie braku ewidencji środków trwałych dokonane odpisy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Obowiązek amortyzacji nie dotyczy samochodów, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania nie przekracza 3 tys. zł.

W przypadku nabycia przez jednostkę składnika majątku spełniającego kryteria zaliczenia go do środków trwałych, o wartości początkowej przekraczającej 3 tys. zł, którego ze względu na przewidywany przez jednostkę okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczono do środków trwałych, a faktyczny okres jego używania przekroczy rok, wówczas jednostka jest obowiązana, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:

  • zaliczyć te składniki do środków trwałych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,
  • zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”,
  • stosować stawki amortyzacji określone w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”, w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

  • wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w składanych deklaracjach lub zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna

:

  • art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694);
  • art. 22g ust. 17 ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*