Czy sprzedawcę można zatrudnić na umowę o dzieło?

Jestem na świadczeniu przedemerytalnym i chciałby się zatrudnić na umowę o dzieło, ponieważ taka umowa nie ma wpływu na pobierane świadczenie, ale pracą jest sprzedaż produktów rolnych w firmowym sklepie. Czy istnieje taka możliwość? Bez konsekwencji dla pracodawcy?

W mojej ocenie praca w charakterze sprzedawcy produktów w sklepie nie może być wykonywana na podstawie umowy o dzieło ze względu na charakter takiej umowy.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Co do zasady celem umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego wyniku, podczas gdy celem umowy zlecenia jest samo podejmowanie zleconych działań, które nie musi doprowadzić do osiągnięcia określonego rezultatu. Umowa o dzieło powinna się kończyć wykonaniem konkretnego i sprawdzalnego rezultatu – działa właśnie. W tym przypadku wynagradzany jest sam wynik umowy a nie działanie. Stąd też prace opisane przez Pana nie powinny być objęte umową o dzieło. Stanowisko to potwierdza chociażby wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 września 2012r. (Sygn. akt III AUa 497/12). W sprawie chodziło o zatrudnienie pracowników sezonowych na plantacji borówki. Sąd orzekający uznał, iż praca przy zbiorze owoców, która polega na zrywaniu owoców z krzaków, umieszczaniu ich w określonych pojemnikach oraz pilnowaniu, aby owoce w pojemnikach nie zostały uszkodzone i zanieczyszczone ma charakter świadczenia usług i nie spełnia warunków zakwalifikowania takiej pracy jako wykonanie dzieła. Poprzez pracę pracowników zbierających owoce nie powstawał bowiem nowy, zindywidualizowany wytwór. W przypadku kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zakwestionować charakter wykonywanej pracy i jej kwalifikację.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 627-646 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014, poz. 121)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*