Czy trzeba zarabiać na poziomie wynagrodzenia minimalnego?

Moje wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż płaca minimalna i wynosi 1530 zł, więc do ręki otrzymuje tylko 1230 zł. Czy to jest zgodne z prawem?

Jeśli nie otrzymuje Pan z tytułu pracy jeszcze innych składników wynagrodzenia, a pracuje Pan na podstawie umowy o pracę, na pełny etat, to taka sytuacja jest sprzeczna z prawem.

Kwota najniższego wynagrodzenia to ustawowo gwarantowane pracownikowi wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji, liczby i rodzajów składników wynagrodzenia. Natomiast inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia, wynikają z uprawnień podmiotu stanowiącego przepisy płacowe, bądź z woli stron zawierających umowy o pracę. Jednakże fakt gwarantowania pracownikowi pensji minimalnej nie wiąże się z obowiązkiem wykazywania iż na takim poziomie trzeba określić wynagrodzenie zasadnicze. Wynagrodzenie pracownika może zostać dzielona na kilka różnych składników, których suma będzie wynosiła wskazane minimum. Nie wszystkie jednak składniki będą mogły być brane pod uwagę.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

I tak będzie się do nich zaliczało np.:

  • wynagrodzenia zasadnicze określone np. w formie prowizyjnej, w stawce miesięcznej lub godzinowej, 
  • dodatki za staż pracy i inne dodatki, np. funkcyjne, za warunki pracy, 
  • nagrody i premie regulaminowe, 
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, 
  • odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, 
  • dodatek wyrównawczy 

Nie będzie zaś można zaliczać do nich:

  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (w tym dodatki za nadgodziny),
  • nagród jubileuszowych,
  • odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy 

Uznaje się także, że do ustawowego minimum nie będzie się wliczało także dodatku za pracę w porze nocnej.

Zobacz:
Wyrok SA z 12 lipca 2005 r., III APA 89/05, Apel. W-wa 2006/2/8

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 78 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Art. 6 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1074).a

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*