Czy ubezpieczona w KRUS może odbyć staż?

Kończę pierwszy rok studiów. Od roku jestem ubezpieczona w KRUS. Mój mąż jest rolnikiem. Niedawno chciałam się zarejestrować jako bezrobotna. Okazało się, że jako żona rolnika, który posiada więcej jak 2 ha przeliczeniowe oraz że jestem ubezpieczona w KRUS, nie jestem osobą bezrobotną i nie mogę się zarejestrować w Urzędzie Pracy.
Czy istnieje jakiś sposób, abym jednak mogła podjąć staż?

Niestety w tym przypadku podjęcie stażu będzie niemożliwe. Ustawodawca nie przewidział możliwości ubiegania się o staż pracy osoby niebędącej zarejestrowaną w urzędzie pracy. Zgodnie z wyjaśnieniami KRUS przepisy ustawy traktujące o prawach i obowiązkach rolnika odnoszą się w całej rozciągłości do obojga małżonków, będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego i prowadzących działalność rolniczą na wspólny rachunek, co oznacza, że obydwoje są rolnikami w rozumieniu ustawy. Do małżonka rolnika niebędącego współposiadaczem gospodarstwa rolnego mają zastosowanie przepisy regulujące podleganie ubezpieczeniu odnoszące się do rolnika. Oznacza to, że małżonek rolnika spełniający określone warunki ustawowe podlega ubezpieczeniu obowiązkowo. Nie podlega mu natomiast wówczas, gdy przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające niewykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.

O status bezrobotnego może ubiegać się osoba, która nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 262 poz. 2607 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*