Czy zapłacę podatek od zbycia akcji?

Zakupiłam akcje w 1995 roku, sprzedałam je w roku 2007. Czy przychód z tego tytułu podlega opodatkowaniu?

Co do zasady, przychód ze zbycia akcji podlega opodatkowaniu PIT w wysokości 19 proc. Jeżeli jednak akcje spełniają przesłanki określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej z listopada 2003 r. w związku z art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), czyli w dniu odpłatnego zbycia, tj. po dniu 31 grudnia 2003 r., są to akcje dopuszczone do publicznego obrotu, a uprzednio, tj. przed dniem 1 stycznia 2004 r. zostały nabyte na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, lub na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub art. 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, to do opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia takich akcji nie stosuje się przepisów updof.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2005 r. (III SA/Wa 2570/2005), przepis art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 r. Nr 202 poz. 1956) swoim zakresem przedmiotowym obejmuje także dochód z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia, a więc wyłącza taki dochód z opodatkowania podatkiem dochodowym, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w tym artykule.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*