Czy ZUS powinien uwzględnić wynagrodzenie z umowy zlecenie?

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i z tytułu umowy zlecenia zostało objęte składkami ZUS. Po rozwiązaniu umowy o pracę ZUS nie uwzględnił wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia do podstawy zasiłku chorobowego – czy słusznie?

ZUS słusznie uwzględnił tylko jeden tytuł, z którego opłaca się składki do podstawy zasiłku chorobowego. Najistotniejsze jest to, że zasiłek chorobowy wypłacany jest jako jedno świadczenie, a nie jakby się mogło wydawać – dwa świadczenia z dwóch źródeł dochodów.

Podstawą do opłacania składek jest umowa o pracę. Z tytułu umowy zlecenia opłaca się jedynie składkę zdrowotną, zatem wszelkiego rodzaju świadczenia, w tym również prawo do zasiłku chorobowego, pracownik otrzymuje z tytułu umowy o pracę. Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Oznacza to, że do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego z ubezpieczenia chorobowego należy przyjąć przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się również składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się natomiast składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Tym samym dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od odpowiedniej do stażu pracy kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636 z późń. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*