Ile dni urlopu wypoczynkowego po studiach?

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje mi po skończonych studiach licencjackich w marcu 2003 oraz 2 latach pracy w biurze?

Na podstawie art. 155 § 1 k.p. do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat, szkoły wyższej – 8 lat.

Co istotne okresy nauki, nie podlegają sumowaniu co znaczy że nie można dodać nauki w średniej szkoły ogólnokształcącej do lat nauki w szkole wyższej, czyli 4+8 lat.

Pamiętać należy także o tym, iż jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, lub okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 k.p.).

Problem do pewnego czasu stanowiło zagadnienie czy należy traktować licencjat jako ukończenie szkoły wyższej czy też policealnej dla celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego. Przez licencjat należy rozumieć jak to wynika z § 2 ust. 9 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 1992 roku w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów nadawanych przez uczelnie (M.P. Nr 12, poz. 85 z póź. zm.) tytuł zawodowy nadawany absolwentom szkół wyższych zawodowych studiów:

 • humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych,
 • społecznych, ekonomicznych,
 • artystycznych,
 • teologicznych,
 • wychowania fizycznego, turystyki,
 • rekreacji,
 • fizjoterapii oraz medycznych – z wyjątkiem lekarskich i stomatologicznych.

Należy więc podkreślić, iż uzyskanie tytułu zawodowego licencjata jest traktowane jako ukończenie szkoły wyższej w przypadkach podanych powyżej o ile okresy nauki w szkołach publicznych są potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

Reasumując w tym przypadku najbardziej korzystne będzie zaliczenie do wymiaru urlopu licencjatu (8 lat do wymiaru urlopu) oraz 2 lat pracy bezpośrednio po otrzymaniu tytułu zawodowego licencjata. Łącznie powinna mieć Pani obecnie prawo do 26 dniowego urlopu.

Podstawa prawna:

 • art. 155 § 1 Kodeksu pracy,
 • § 2 ust. 9 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 1992 roku w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów nadawanych przez uczelnie (M.P. Nr 12, poz. 85 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*