Ile wynosi dotacja na zatrudnienie bezrobotnego?

Czy przedsiębiorca, który zatrudni pracownika, będącego osobą bezrobotną, zarejestrowaną z PUP, może liczyć na dotacje?

Tak. Na podstawie art. 46, oraz art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz.1001 z późn. zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. z 2005 r. nr 236 poz. 2002 z późn. zm.), pracodawcy przysługuje dofinansowanie z tytułu zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Dofinansowanie to bezpośrednio związane jest ze stworzeniem przez pracodawcę stanowiska pracy i właśnie to stanowisko pracy zostaje dofinansowane przez urząd pracy w imieniu starosty ze środków Funduszu pracy. Refundacja wypłacana jest przez okres co najmniej 6 miesięcy i poprzedzona jest umową pomiędzy przedsiębiorcą a starostą reprezentowanym przez urząd pracy. W umowie takiej zawiera się odrębnie dla każdego pracodawcy koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5 krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o refundację. Refundacji dokonuje się po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie doposażenie stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w umowie.

Obecnie można otrzymać na dofinansowanie nowego stanowiska pracy ok. 13 300 zł. Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych. Jest on dostępny na stronach urzędów pracy, jak i w oddziałach powiatowych urzędów pracy.

Podstawa prawna: Art. 46 oraz art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz.1001 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*