Ile wynosi okres wypowiedzenia przy umowie na czas określony?

Jak rozwiązać umowę o pracę na czas określony (2 lata)? W umowie nie ma zawartego okresu wypowiedzenia.

Brak w umowie o pracę trybu rozwiązania umowy jest, co do zasady przesłanką stwierdzającą braki formalne aktu prawnego. Pomimo braku zapisów umownych, ułatwiających procedurę postępowania, z pomocą spieszy art. 30 § 1 k.p.

Zgodnie z nim umowa o pracę rozwiązuje się:

  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  • z upływem czasu, na który była zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Można domniemywać, że umowa została zawarta na czas nieokresowy patrząc na długość jej trwania. Zatem właściwym będzie tutaj art. 36. § 1 k.p.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracownik powinien skorzystać z miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna: Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*