Jak cudzoziemiec może założyć działalność w Polsce?

Jestem obywatelka Ukrainy. Mam zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. Chciałabym założyć własną firmę handlowo-usługową. Co jest do tego potrzebne i czy jest w ogóle taka możliwość?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby mogła Pani rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą. Stanowi o tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, dająca podmiotom możliwość otwierania i prowadzenia bez zastrzeżeń co do obcokrajowców.

Osoby rozpoczynające prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej rejestrują się w prowadzonej przez gminy ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy – tj. miejscowości, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. W celu zarejestrowania swojej firmy należy udać się do urzędu gminy wraz z dowodem osobistym lub paszportem, oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz – zgłoszenie. Organ ewidencyjny, czyli wójt, burmistrz albo prezydent miasta – dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności,
 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Osoby fizyczne podejmujące indywidualną działalność gospodarczą mają możliwość złożenia formularza o wpis do REGON w okienku urzędu gminy w tym samym momencie, gdy składają wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Urząd gminy wyręcza wówczas przedsiębiorcę i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła wniosek o wpis do REGON do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania. Niezależnie od możliwości złożenia wniosku o REGON w urzędach gmin – wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłać pocztą. Osobiste złożenie wniosku w urzędzie statystycznym może okazać się „czasowo” bardziej opłacalne, gdyż urzędy często wydają zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON „od ręki”. Natomiast złożenie wniosku o REGON za pośrednictwem urzędu gminy wydłuża nieco tą procedurę, gdyż wydanie ww. zaświadczenia w oparciu o wniosek przesłany przez urząd gminy musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku z urzędu gminy. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON jest w tym przypadku wysyłane przez urząd statystyczny lub jego oddział pocztą na adres przedsiębiorcy.

W międzyczasie należy założyć osobne konto w Banku na prowadzenie działalności gospodarczej. Wybór Banku dokonywana jest w sposób dowolny.

W przypadku gdy wniosek o REGON składamy bezpośrednio w urzędzie statystycznym – musimy to uczynić w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

We wniosku podaje się następujące dane:

 • nazwa,
 • adres siedziby,
 • PESEL,
 • nazwisko i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • forma organizacyjno-prawna,
 • forma własności,
 • nazwa organu ewidencyjnego,
 • data wpisu do rejestru ewidencyjnego,
 • nazwa ewidencji i numer nadany przez organ ewidencyjny,
 • rodzaje wykonywanej działalności (numery PKD).

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Statystyczny powinien doręczyć przedsiębiorcy zaświadczenie potwierdzające rejestrację wraz z nadanym numerem REGON. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP jednocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne, które posiadają już NIP – składają zgłoszenie aktualizacyjne). W przypadku gdy złożyliśmy zgłoszenie do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem urzędu gminy – po załatwieniu formalności w banku i uzyskaniu numeru konta oraz po otrzymaniu z urzędu statystycznego zaświadczenia o numerze REGON należy złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne z podaniem w szczególności wykazu rachunków bankowych oraz z uwierzytelnioną lub urzędowo poświadczoną kopią zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

W terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić do ubezpieczeń siebie oraz dokonać zgłoszenia płatnika (firmy).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807, nr 281 poz. 2777)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*