Jak często trzeba się rozliczać na ryczałcie?

W jaki sposób mam się rozliczyć z urzędem skarbowym, jeżeli moja forma opodatkowania to ryczałt ewidencjonowany. Jak często mam to robić?

Ryczałt oblicza Pan samodzielnie i wpłaca co miesiąc do urzędu skarbowego (w trakcie roku nie wypełnia żadnych deklaracji). Po zakończeniu roku składa zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu.

Podatek w formie ryczałtu (w wysokości 20 proc., 17 proc., 8,5 proc., 5,5 proc. lub 3 proc. – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) płaci Pan od przychodów (wpływów ze sprzedaży towarów i usług), których nie można pomniejszyć o żadne koszty. Proszę pamiętać że, ryczałtowiec musi prowadzić uproszczoną księgowość w postaci ewidencji przychodów i wykazywać w niej wszystkie wpływy (należności) z prowadzonej działalności, nie musi natomiast księgować swoich wydatków.

Chcąc rozliczać się ryczałtem, trzeba przed rozpoczęciem działalności złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie. Nie każdy jednak ma do tego prawo. Ryczałtowcami nie mogą zostać m.in. przedsiębiorcy prowadzący apteki, lombardy, kantory, wykonujący niektóre wolne zawody. Ryczałtu nie może również płacić osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę, a chce założyć własną firmę i wykonywać na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności, jakie w ostatnim czasie wykonywała pracując u niego.

Podstawa prawna: Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2005 r. nr 143 poz. 1199)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*