Jak ma wyglądać umowa dla kierowcy (PKD 74.50.B)?

Jak ma wyglądać umowa o pracę dla osoby zatrudnionej jako kierowca w innej firmie?

Powinien Pan wiedzieć, że działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy (PKD 74.50.B), wiąże się bezsprzecznie z pewnego rodzaju samozatrudnieniem. Samozatrudnienie to świadczenie usług na rzecz zatrudniającego przez samodzielny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Forma ta jest coraz częściej wykorzystywana przez pracodawców, którzy w celu obniżenia kosztów zatrudnienia zachęcają pracowników do założenia własnej firmy i świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy. Poszukując nowych pracowników pracodawcy coraz częściej wybierają osoby, które gotowe są podjąć właśnie taką formę współpracy.

Pozycja osoby pracującej na własny rachunek różni się od pozycji pracownika. Pomiędzy stronami umowy czyli zleceniodawcą i zleceniobiorcą, nie istnieje stosunek pracy lecz umowa cywilnoprawna. Współpraca może być prowadzona na podstawie: umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego, umowy agencyjnej. Taka umowa powinna zawierać opis pracy, którą należy wykonać oraz cenę. Najczęściej cena przysługuje Zleceniobiorcy niezależnie od faktycznie poniesionego nakładu pracy. Osoba wykonująca taką usługę nie jest zobowiązana do wykonywania prac, które nie są wymienione w umowie ani podporządkowywania się szczegółowym poleceniom lub organizacji pracy pracodawcy. Choć w praktyce daleko idące dostosowanie się do potrzeb zleceniodawcy bywa nieodzowne osoba pracująca na własny rachunek jest z założenia samodzielnym przedsiębiorcą i zachowuje formalną niezależność. Jeżeli taka osoba nie zatrudnia pracowników i wykonuje pracę osobiście mówimy wówczas, że jest to tzw. „samozatrudnienie”.

Osoba decydująca się na samozatrudnienie musi rozważyć wady i zalety związane z tym rodzajem zatrudnienia. Podstawowymi wadami pracy tak wykonywanej są brak płatnego urlopu i zasiłku chorobowego przez pierwszy miesiąc choroby. Samozatrudnienie wymaga też odpowiedzialnego dbania o swoje interesy. Należy pamiętać, że osoba prowadząca działalność gospodarczą w większym stopniu niż pracownik odpowiada za jakość wykonywanej pracy i ponosi formalną odpowiedzialność z tytułu gwarancji. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów złej pracy zleceniobiorcy i ma prawo domagać się bezpłatnego naprawienia usterek lub szkód powstałych z jego winy bądź zaniedbania. Samozatrudnienie łączy się z ponoszeniem ryzyka prowadzenia działalności, a więc z możliwością jej niepowodzenia. Samozatrudnieni muszą liczyć się z pełną odpowiedzialnością za wykonanie związanych z prowadzoną działalnością zobowiązań, zarówno o charakterze cywilnoprawnym (umowy), jak i publicznoprawnym (podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Szczególnie osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a taką formę wybiera najwięcej decydujących się na samozatrudnienie, musi pamiętać, że ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, w tym objętym wspólnością ustawową małżeńską.

Z korzyści możemy wymienić przede wszystkim korzyści podatkowe. Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma możliwość odliczania od przychodów wszystkich wydatków, które choćby pośrednio związane są z wykonywaną pracą. Są to nie tylko koszty narzędzi czy ubrania roboczego, ale także np. zakup komputera itp. Dodatkowo jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT to może rozliczać ten podatek w urzędzie skarbowym, co w praktyce oznacza, że na wszystkim co nabywa w koszt działalności gospodarczej zaoszczędza kwotę VAT-u. W przypadku wyjazdu w ramach samozatrudnienia do pracy za granicę od dochodu odlicza się także diety za każdy dzień pobytu tak jak w przypadku pracowników. Poza tym osoba prowadząca działalność gospodarczą ma większą łatwość podejmowania pracy, gdyż zatrudnienie jej nie wiąże się z takim ryzykiem jak w przypadku pracownika. Taka forma daje również możliwość realizacji własnych pomysłów, swobodnego organizowania pracy, w tym co do czasu i miejsca oraz poczucia niezależności dzięki niepodleganiu charakterystycznemu dla stosunku pracy podporządkowaniu.

Według tradycyjnego stosunku pracy pracownik jest podporządkowany pracodawcy i ma jedynie obowiązek wykonywać jego polecenia z należytym staraniem i dbałością o interes pracodawcy. Zasadniczo, wynagrodzenie za pracę przysługuje pracownikowi także wówczas, gdy jego praca nie przyniesie konkretnych korzyści pracodawcy, a nawet wtedy, gdy nie wykonuje on żadnej pracy (bo np. pracodawca tymczasowo nie może zapewnić mu zatrudnienia). Odpowiedzialność pracownika za jakość jego pracy jest ograniczona. Pracownikowi przysługują także świadczenia socjalne, takie jak chorobowe, płatny urlop i inne. Prawo ma na celu ochronę pracownika, jego wynagrodzenia za pracę i świadczeń socjalnych. Organizacja działalności gospodarczej i wszelkie wynikające z niej ryzyka spoczywają wyłącznie na pracodawcy. Kondycja finansowa pracodawcy i to czy jego przedsiębiorstwo przynosi zyski czy straty nie powinno mieć wpływu na uposażenie pracownika.

Podstawa prawna: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*