Jak najlepiej zrobić remanent?

Likwiduję działalność gospodarczą z dn. 1 czerwca. Mam wystawione faktury terminowe. Nie zapłaciłam ich i nie zapłacę, bo nie mam z czego. Czy mam je wpisać w Ewidencje zakupów VAT i w KPiR? Jak najlepiej zrobić remanent końcowy? Czy sprzedać cały towar?

Ma Pani obowiązek wpisywać do ewidencji każdą nabytą przez siebie fakturę, jak również do końca istnienia firmy wpisywać je w podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zatem jeżeli nie ma Pani możliwości finansowych, aby podołać zobowiązaniu finansowemu wypływającemu z faktury, to i tak fakt ten należy udokumentować.

Remanent końcowy dobrze jest zrobić będą na tzw. „0”. Proszę jednakże pamiętać, że może Pani zostać ponaglona do spłaty należności wobec wierzycieli, które wynikają z niezapłaconych faktur. Powinna Pani wiedzieć, że na dzień likwidacji działalności gospodarczej należy sporządzić remanent likwidacyjny, odrębnie dla podatku dochodowego od osób fizycznych, odrębnie dla celów podatku od towarów i usług.

Należy również sporządzić spis z natury. Spis z natury jest niezbędny dla ustalenia dochodu jaki osiągnęła Pani z działalności gospodarczej od 1 stycznia do dnia likwidacji, czyli do 1 czerwca. Remanent likwidacyjny dla potrzeb podatku dochodowego jest niezbędny dla ustalenia podatku dochodowego od składników majątkowych pozostałych po zlikwidowanej firmie, a przechodzących do majątku prywatnego przedsiębiorcy. Remanent likwidacyjny jest potrzebny również dla celów podatku VAT i jest niezbędny dla ustalenia podatku VAT od składników majątku przekazywanych na potrzeby osobiste, względnie od sprzedaży tych składników majątku w okresie do 12 m-cy od likwidacji firmy. Majątek objęty remanentem wycenia Pan według ceny nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, według kosztu wytworzenia określonego w momencie sporządzenia spisu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z poźń. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*