Jak rozliczyć PIT-8c w zeznaniu rocznym?

Jak rozliczyć w zeznaniu rocznym otrzymany PIT-8c ze szkoły wyższej (studia zaoczne), w związku z częściowym umorzeniem opłaty za czesne. Jakiego użyć formularza – PIT-36 czy PIT-37 – i pod jaką pozycją?

Jeżeli podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej i jest studentem rozliczającym czesne powinien wypełnić PIT-37. Właściwą rubryką w tym przypadku będzie C 1 pkt. 5 „inne źródła nie wymienione w wierszach 1-4”.

PIT 37 przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) i którzy w roku podatkowym:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
  – wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
  – emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
  – świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
  – należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
  – zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  – stypendiów,
  – przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
  – przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
  – świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  – należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  – należności z umowy aktywizacyjnej;
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Należy pamiętać, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową wypełni PIT-36L, natomiast ten, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych – wypełni PIT 36.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*