Jak wybrnąć z zaległości wobec ZUS?

Zalegam z płatnościa składek na ZUS. Czy jest jakaś sprawdzona droga umorzenia całości zaległości, a może chociaż jej częsci?

Niestety nie. Od nieopłaconych w terminie składek obliczane są odsetki za zwłokę. Nie ma tutaj innej drogi, nie stosuje się umorzenie zaległości względem ZUS, jedynie odraczanie terminu spłaty lub rozłożenie jej na raty.

Należy pamiętać, że ZUS może wymierzyć dodatkową opłatę do wysokości 100 proc. nieopłaconych składek. Od nieopłaconych w terminie składek powinna Pani zapłacić odsetki obliczone, tak jak gdyby zalegała Pani z zapłatą w terminie należnego podatku dochodowego. Tylko w sytuacji, gdy należne odsetki nie przekroczą 6,60 zł, nie musi Pani ich płacić.

Odsetki powinna Pani naliczać od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności składek. Gdy wpłaca Pani składki po terminie, to wówczas sama, nie czekając na wezwanie z ZUS, powinna je Pani obliczyć i zapłacić razem z należnością główną. Jeżeli jego wpłata nie pokrywa zaległości oraz odsetek za zwłokę, to wówczas kwota zostanie zaliczona proporcjonalnie na poczet zarówno zaległości podatkowej, jak i odsetek za zwłokę. Dlatego, gdy Pani zapłaci całą należną kwotę, lecz zrobi to po terminie i nie doliczy odsetek za zwłokę, w dalszym ciągu będzie traktowany jak osoba, która ma zaległości w stosunku do ZUS.

Stawka odsetek za zwłokę wynosi obecnie 12 proc., czyli 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Ogłasza ją minister finansów w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim. Wysokość stawki zmienia się odpowiednio do obniżenia lub podwyższenia podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym ta stopa uległa zmianie.

Należności z zaległości w płaceniu składek przedawniają się po upływie 10 lat. Termin przedawnienia liczy się od dnia, w którym stały się one wymagalne. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki:

  • nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek, które zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem,
  • w razie odroczenia terminu płatności składek przez ZUS i rozłożenia należności na raty.

W razie zawarcia ewentualnej umowy o odroczenie terminu płatności między Panią a ZUS bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się. Gdyby jednak termin przedawnienia już biegł, to wówczas zawiesza się go na okres od zawarcia umowy, aż do dnia terminu płatności odroczonej należności, albo ostatniej raty. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia, w którym ZUS podjął pierwszą czynność zmierzającą do wyegzekwowania należności z tytułu składek. Dłużnik o tej czynności powinien zostać zawiadomiony. Okres, na jaki został zawieszony bieg terminu przedawnienia, upływa w dniu zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Podstawa prawna: Ustawa o o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 150, poz. 1248)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*