Jak zaksięgować fakturę zaliczkową?

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową na badanie bilansu za 2006 rok, wystawioną w dniu dzisiejszym. I jakie to rodzi skutki w podatku dochodowym?

Prawidłowe i z pewnością najbezpieczniejsze jest księgowanie faktur zaliczkowych na bieżąco. Przy księgowaniu faktur zaliczkowych można kierować się art. 19 ust 11 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Faktury zaliczkowe, wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano takie należności .

Co do podatków dochodowych to podatnik będący czynnym podatnikiem VAT prowadzący księgę przychodu i rozchodów ma prawo wyboru uznawania za datę powstania przychodu datę wykonania usługi (art. 14 ust. 1c updof) lub też daty prawidłowego wystawienia faktury (art. 14 ust. 1f updof) i na tej podstawie dokonuje rozliczenia w podatku dochodowym.

Fakturę zaliczkową można zaksięgować według powyższego wzoru:

Wn konto „Rozrachunki z tytułu wpłaconych zaliczek” chodzi o kwotę brutto,

Ma konto „Rachunek bankowy” również kwota brutto.

Faktura stwierdzająca pobranie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:

  • oznaczenie FAKTURA VAT,
  • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
  • NIP sprzedawcy i nabywcy;
  • datę wystawienia i numer kolejny faktury;
  • kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto zaliczki;
  • daty i numery poprzednich faktur zaliczkowych oraz sumę kwot wykazanych na fakturze pobranych wcześniej części należności brutto;
  • stawkę podatku VAT.

Podstawa prawna:

  • art.19 ust.10, art.29 ust.1 ustawy z 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz.1484 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.);
  • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z poz zm).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*