Jak zawrzeć umowę o współpracę z inną firmą?

Co jest potrzebne, aby zawrzeć umowę o współpracę z inną firmą. Co taka umowa powinna zawierać? Czy musi być gdzieś zgłaszana?

Aby podpisać umowę współpracy pomiędzy dwiema firmami wystarczy zgodna wola dwóch stron. Polski prawodawca nie stawia w tym zakresie żadnych dodatkowych wymogów, jakie dwa podmioty powinny spełnić, podpisując ze sobą umowę o współpracy. Mogą być to zarówno firmy mieszczące się na terytorium RP, jak również znajdujące się poza jej granicami. Umowa o współpracy kształtowana jest przez dwie strony umowy w sposób dowolny, jednakże jeżeli działalność prowadzona ma być na terytorium RP, umowa taka musi być dostosowana do wymogów, jakie stawia ustawodawstwo polskie, w tym kodeks cywilny. Warto tutaj podkreślić, że kodeks cywilny nie ma wzorca umowy współpracy, a zatem strony przeważnie kształtują ten rodzaj umowy wzorując się na umowie o dzieło (627-646 kc.), lub umowie zlecenie (art.734- 751 kc.). Jeżeli współpraca opiera się na zasadach umowy o dzieło wówczas jedna ze stron umowy – zleceniodawca nie odprowadza składek ZUS. Następuje jedynie odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy pobieranej w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu. Jeżeli współpraca odbywa się na podstawie umowy-zlecenia, wówczas składki ZUS należy rozliczyć tak, jak dla osoby współpracującej, a podatek dochodowy – tak, jak przewidują to przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla przychodów z danego źródła, czyli obliczać koszt uzyskania przychodu lub zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli osoba współpracująca bądź firma uzyskuje w związku ze współpracą dochód, w szczególności dochód na podstawie umowy współpracy zbliżonej w swoim zakresie do umowy zlecenia czy umowy o dzieło, wówczas ma obowiązek wykazać te dochody w zeznaniu rocznym i rozliczyć się w tym zakresie z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.

W przypadku ogólnej umowy o współpracy nieprzewidującej wynagrodzenia dla żadnej ze stron nie wystąpią żadne obowiązki wobec płatnika PIT.

Podstawa prawna:

  • Art. 627-646 oraz art.734- 751 Kodeksu cywilnego (Dz.U z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

    Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*