Jak zdobyć dotację z Unii Europejskiej?

Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (II grupa). Chciałabym otworzyć sklep spożywczo-przemysłowy w swojej okolicy, gdyż do najbliższego sklepu w tej miejscowości jest około 4 km. 3 lata już figuruję w PUP bez prawa do zasiłku oraz ofert pracy. Czy uzyskałabym dofinansowanie z środków PFRON i czy jest to pożyczka bezzwrotna? Czy potrzeba żyrantów, jeśli tak, to ilu ?

Szanowna Pani, będąc osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, bądź niepracująca i poszukująca zatrudnienia może Pani skorzystać z pewnych instrumentów finansowych stymulujących zatrudnianie bądź rozpoczynanie działalności gospodarczej przez takie właśnie osoby. Część środków przeznaczana jest przez PFRON. Podstawowym warunkiem uzyskania tej pomocy jest nieotrzymanie wcześniej innego bezzwrotnego dofinansowania ze środków publicznych na ten cel. Maksymalna wysokość tej dotacji to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale wg GUS (np. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2014 r. wyniosło 3895,31 zł.)

Wniosek składa się do Starosty za pośrednictwem PUP. Przed otrzymaniem środków następują negocjacje prowadzone między wnioskującym a Starostą, podczas których precyzyjnie określa się wysokość otrzymanej dotacji, cel jej przeznaczenia, warunki na jakich zostanie wydatkowa, warunki i termin rozliczenia przeznaczonych środków a także sposób zabezpieczenia umowy. Do zawarcia umowy, jeśli nie wystarczą inne sposoby zabezpieczenia ( weksel, obciążenie hipoteczne etc.) preferowane jest uzyskanie poręczenia jednej bądź dwóch a nawet 3 osób. Biorą one na siebie odpowiedzialność za zwrot otrzymanych środków w przypadku gdy zaistniałaby do tego podstawy. Ich łącznych dochód miesięczny musi stanowić określoną część kwoty o jaką się wnioskuje.

Co do zasady w przypadku nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 24 miesięcy od otrzymania dofinansowania, w tym także opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, pomoc ta będzie bezzwrotna. Jeżeli jest to pierwsza działalność gospodarcza, ma Pani możliwość korzystania przez 2 lata z niższych preferencyjnych stawek obowiązkowych składek na ZUS.

Ponadto osoby niepełnosprawne prowadzące już działalność gospodarczą mogą ubiegać się o refundacje części składek jakie obowiązkowo muszą przekazywać na ZUS. W przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wysokość refundacji obejmuje 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna

Art. 12a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127,poz. 721 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. 2007 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*