Jaki kurs przy księgowaniu?

Otrzymałam fakturę za transport od zagranicznego kontrahenta. Została ona wystawiona 14. kwietnia. Transport ten dotyczył przewozu towarów do naszego zagranicznego odbiorcy. Towary zostały wysłane od nas 28. marca (potwierdzeniem jest WZ) a dotarły do kontrahenta 2 kwietnia (potwierdzenie na dokumencie CMR). Z jakiego dnia powinno się zastosować kurs NBP przy księgowaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia usługi transportowej na potrzeby VAT, a jaki na potrzeby CIT?

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów otrzymana od kontrahenta faktura stanowi podstawę do wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania w niej podatku należnego (art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług). Dopiero faktura wewnętrzna będzie stanowić podstawę do ujęcia danej transakcji w rejestrze. Kwota zaś podatku należnego wykazana w niej – w myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy – będzie jednocześnie kwotą podatku naliczonego. Podkreślić jednak trzeba, że – zgodnie z obowiązującymi przepisami – inny kurs będziemy stosować dla celów rachunkowych, a inny dla podatkowych.

Kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury. Jeśli zaś nie wyliczono i nie ogłoszono kursu średniego danej waluty na dzień wystawienia, to do przeliczenia należy stosować kurs wymiany ostatnio ogłoszony i wyliczony. Oznacza to, że jeśli kontrahent z Unii Europejskiej wystawił fakturę w obowiązującym terminie, to należy ją przeliczyć według kursu średniego NBP z dnia jej wystawienia.

Przychody podatkowe ze sprzedaży przeliczane są kursem średnim NBP z dnia wystawienia faktury (zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o pdop). Natomiast wpływ zapłaty za faktury księgowany jest dla celów podatkowych po kursie kupna z dnia faktycznego wpływu waluty na rachunek bankowy.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 353 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*