Jakie druki stosować do odliczenia VAT za materiały budowlane?

Do odliczenia podatku VAT na materiały budowlane otrzymałem druk VZM-1 i VZM-1/A i VZM-1/B. Który z nich mam stosować?

Do odliczenia podatku VAT na materiały budowlane należy stosować każdy z tych trzech formularzy/wniosków. Każdy z tych trzech formularzy przeznaczony jest dla zupełnie innego podatnika starającego się o zwrot części tego podatku. Na stronach internetowych ministerstwa finansów szczegółowo zostało omówione przeznaczenie każdego z nich (w formularzach interaktywnych): http://www.mf.gov.pl/index.php?dzial=106&wysw=4&const=1.

Warto podkreślić, że dotyczą one podatników, którzy po dniu 30 kwietnia 2004 r. ponosili wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%. Na podstawie tych wniosków istnieje możliwość odzyskania części wydatków poniesionych na ten cel.

Uprawnionymi do odliczenia podatku VAT są osoby fizyczne, które:

1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:

  • budowie budynku mieszkalnego;
  • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

2) poniesione przez siebie wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%,

4) nie są podatnikami podatku VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,

5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane(2) albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego (szerzej o tytule prawnym w dalszej części),

6) posiadają pozwolenia na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 138 i Nr 192, poz. 1382).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*