Jakie składki za emeryta zatrudnionego na umowę-zlecenie?

Zatrudniłem emerytkę w mojej firmie na umowę-zlecenie. Jakie składki od umowy-zlecenia za emeryta powinienem opłacać. Czy tylko składkę zdrowotną czy wszystkie łącznie z FP i FGŚP?

Zleceniodawca zatrudniając emeryta bądź rencistę na umowę-zlecenie ma obowiązek opłacać za niego składki z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, składkę zdrowotną oraz składkę na Fundusz pracy, oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem skoro umowa-zlecenie obecnie jest objęta obowiązkowym tytułem ubezpieczenia społecznego, to również zostanie objęta obowiązkowymi składkami na Fundusz pracy.

Składki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Warto pokreślić, że pracodawcy ustalając podstawę wymiaru składek nie stosują ograniczenia co do rocznej podstawy wymiaru w wysokości do 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynoszących, w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej:

 • minimalne wynagrodzenie, czyli 936 zł w 2007 roku;
 • 80% minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy, czyli 748, 80 zł.
 • 50% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, czyli 468 zł.

Jeżeli ubezpieczony emeryt bądź rencista podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z więcej niż jednego tytułu, to obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje z każdego z tych tytułów tylko wówczas, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę lub odpowiednio 80% i 50 % tej kwoty. W takiej sytuacji ubezpieczony emeryt bądź rencista zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie każdemu z pracodawców.

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników zobowiązani są pracodawcy, którzy są:

 • przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolny Handlu (EFTA);
 • stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czyli:
  – oddziały banków zagranicznych,
  – oddziały instytucji kredytowych,
  – oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
  – oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Warto przy tym podkreślić, że za pracownika uważa się osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje w stosunku pracy, jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą, wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Pracodawcy oraz zleceniodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tym samym, pracodawcy i zleceniodawcy posiadający taki właśnie status zobowiązani są również do opłacania składek na FGŚP.

Składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, rocznej podstawy wymiaru tych składek do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Można zatem stwierdzić, że skoro umowa zlecenie jest objęta obowiązkowym tytułem ubezpieczenia społecznego to również zostanie objęta obowiązkowymi składkami na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Warto przy tym podkreślić, że składki te opłaca się wyłącznie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Wysokość stopy procentowej składki określa ustawa budżetowa i jest ona jednakowa dla wszystkich płatników składek. W zeszłym roku wyniosła ona 0,10% podstawy jej wymiaru. W tym roku nie została ona jeszcze określona, a zatem do czasu określenia wysokości stopy procentowej składki przez ustawę budżetową należy stosować stopę procentową ustaloną na rok poprzedni. Po jej ustaleniu płatnicy powinni skorygować wysokość wpłat na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od początku roku kalendarzowego w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

Składki na Fundusz wraz z składkami na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy jak również zleceniodawcy opłacają się na odrębny rachunek bankowy wskazany przez ZUS przy użyciu właściwego sobie dokumentu płatniczego. Dokonuje się tego w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158 poz. 1121 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*