Jakie składki ZUS za emeryta?

Zatrudniłem emerytkę na umowę-zlecenie. Jakie składki od umowy-zlecenia odprowadza się za emeryta? Czy będzie to tylko zdrowotna, czy wszystkie łącznie z FP i FGŚP?

Zatrudniając emeryta bądź rencistę pracodawca jest zobowiązany opłacić za niego składkę emerytalną i rentowym oraz dobrowolnie ubezpieczenie chorobowe. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia złożenia wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Wniosek w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jest składany do płatnika, który przekazuje go na formularzu ZUS ZUA do właściwej sobie jednostki organizacyjnej ZUS.

Pracodawca obowiązkowo opłaca składkę zdrowotną, natomiast składkę na Fundusz Pracy oraz składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłaca, jeżeli emeryt zatrudniony jest przynajmniej z kwotą najniższego wynagrodzenia. Wynika to z art. 53 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 85 z późn. zm.). Według pierwszej przytoczonej ustawy składce na Fundusz Pracy podlegają wszystkie umowy, jeżeli podlegają one ubezpieczeniu społecznemu (obojętnie czy zawierane obowiązkowo, czy dobrowolnie) i zostały zawarte na kwotę równą co najmniej najniższemu wynagrodzeniu w przeliczeniu na pełny miesiąc. Według drugiej przytoczonej ustawy pracodawca będący osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli z tytułu umowy pracownik lub zleceniobiorca podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

Warto pamiętać, że emeryt bądź rencista wykonujący pracę na umowę zlecenie podlega także ubezpieczeniu wypadkowemu, jeżeli praca, którą wykonuje znajduje się w miejscu będącym siedziba zleceniodawcy.

Podstawa prawna:

  • Ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. 2002 r. nr 9, poz. 85 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*