Jakie warunki należy spełnić ubiegając się o dotację?

Chciałbym starać się o dotacje z urzędu pracy. Wiem, że muszę być zarejestrowany jako bezrobotny. Ale co w przypadku, jeśli okres ten nie przekracza np. 3 miesiące?

Nie może Pan otrzymać dotacji z urzędu pracy, jeżeli okres zarejestrowania się nie przekracza 3 miesięcy, chyba że Pana wiek nie przekroczył 27 lat. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jasno określiła, które osoby mogą starać się o dotacje z urzędu pracy.

Osoba bezrobotna ubiegająca się o bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej musi spełniać następujące kryteria:

  • być pełnoletnią,
  • być zarejestrowana w urzędzie pracy przez minimum 3 miesiące (UWAGA: warunek ten nie dotyczy młodzieży do 25 roku życia, jak i studentów oraz absolwentów studiów wyższych do 27 roku życia),
  • być nie karaną za przestępstwa gospodarcze,
  • wskazać lokal, w którym działalność ta będzie prowadzona, ponieważ urząd pracy sprawdza stan przygotowania lokalu,
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • nie otrzymał dotychczas pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych, na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Chcąc uzyskać dotację na działalność gospodarczą należy przedstawić w urzędzie pracy szczegółowy plan specyfikacji i harmonogramu zakupów w ramach wnioskowanych środków. Niezbędne jest także podanie orientacyjnie efektów ekonomicznych działalności gospodarczej, na prowadzenie której ma być przydzielona dotacja. Osoba bezrobotna, chcąca otrzymać dotację z urzędu pracy na działalność gospodarczą musi złożyć wniosek który pobiera się w Urzędzie Pracy, wraz z załącznikiem który zawierać będzie biznes plan.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*