Jakie warunki trzeba spełnić, aby założyć prywatne przedszkole?

Jakie warunki lokalowe trzeba spełnić, aby założyć prywatne przedszkole lub żłobek? Kto może założyć taką działalność? Czy właścicielem musi być osoba z wykształceniem pedagogicznym? Słyszałam też o tzw. „domowych przedszkolach i żłobkach”. Na czym polega taka działalność?

W stosunku do placówek oświatowych, takich jak żłobek lub przedszkole, istnieje szereg wymogów ustawowych, które reguluje ustawa Prawo budowlane. Do najważniejszych z nich należą:

  • pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równo-nocy (21marca i 21 września) w godzinach 8.00-16.00;
  • wysokość pomieszczeń powinna wynosić co najmniej 3 m;
  • poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku;
  • ustępy dla dzieci w żłobkach i przedszkolach nie wymagają oddzielenia w oddzielnych kabinach 2);
  • budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, nie będące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami;
  • dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

To tylko te najważniejsze cechy, jakie powinny posiadać tego typu placówki.

Przedszkole lub żłobek w Polskim systemie oświaty może założyć każdy, kto zarejestrował działalność gospodarczą. Nie musi przy tym posiadać specjalnego wykształcenia pedagogicznego. Co innego dyrektor czy kierownik takiej placówki – w ich przypadku wykształcenie pedagogiczne jest wymagane.

Oprócz wpisu do działalności gospodarczej osoba taka musi uzyskać pozytywną Rady Przedszkoli, po zebraniu informacji i dokonaniu oceny możliwości funkcjonowania przedszkola od strony organizacyjno-prawnej, finansowej i lokalowej. Często zgoda na założenie przedszkola uzależniona jest również od urzędu gminy. Dzieje się tak, jeżeli osoba chce prowadzić przedszkole publiczne. Zakładanie przedszkoli publicznych reguluje art. 58 ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzenie MENiS z 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz.U. z 2004 r. nr 46 poz. 438). Procedurę zakładania przedszkola niepublicznego reguluje art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji projekt umożliwiający zakładanie tzw. domowych przedszkoli, ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Taka instytucja z pewnością rozwiązałaby problem braku miejsc w przedszkolach, jednak – zdaniem środowiska nauczycieli przedszkolnych – nie byłoby w nich nadzoru pedagogicznego. Nie zmienia to faktu, że to ciekawy biznes z perspektywą, tym bardziej, że zarówno samorządy, jak i prywatne osoby mogą zdobywać na nie fundusze ze środków unijnych. W programie „Kapitał ludzki” do 2013 r. przygotowano na ten cel 240 mln zł. Idea takich placówek jest prosta – dzieci odprowadzane są do domów, gdzie rolę wychowawców pełnią matka i ojciec.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz.U. z 2004 r. Nr 46, poz. 438 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*