Kiedy można przejść z renty na emeryturę?

Przepracowałam 27 lat, w tym 18 lat w warunkach szkodliwych. Od 9 lat jestem na rencie. Kiedy będę mogła przejść na wcześniejszą emeryturę?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli wniosek o wcześniejszą emeryturę składa osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, to nie jest wymagane, aby była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy w ostatnich 24 miesiącach ubezpieczenia. Ostatnio przed zgłoszeniem wniosku musiała jednak być pracownikiem.

Przy ocenie, czy osoba ubiegająca się o wcześniejszą emeryturę była pracownikiem, bierze się pod uwagę rodzaj pracy zarobkowej, z tytułu której podlegała ubezpieczeniu społecznemu ostatnio przed zgłoszeniem wniosku. W dniu zgłoszenia wniosku o wcześniejszą emeryturę osoba ta nie musi być pracownikiem. Bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku może więc np.:

  • pobierać zasiłek dla bezrobotnych (zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne),
  • pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną,
  • nie pracować zarobkowo i nie pobierać żadnych zasiłków ani renty.

Przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury nie jest uzależnione od ustania zatrudnienia. Osoba składająca wniosek o tę emeryturę w czasie zatrudnienia nie musi więc rozwiązywać tego stosunku pracy. Osobie spełniającej wymagane warunki ZUS wyda decyzję przyznającą prawo do emerytury bez względu na to, czy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, jednak wypłatę świadczenia podejmie dopiero po przedłożeniu przez emeryta zaświadczenia o ustaniu tego stosunku pracy.

Reasumując, z prawa do emerytury wcześniejszej mogą skorzystać osoby, które udowodniły 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni) okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 15 (w niektórych przypadkach 10) lat zatrudnienia na stanowisku pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Warunki, po spełnieniu których możliwe jest przejście na emeryturę, zostały zamieszczone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*