Kiedy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przysługuje odprawa?

Dostałem 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy. Pracuję od lipca 1999 r. na umowie na czas nieokreślony. W kadrach powiedzieli mi, że nie należy mi się odprawa. Czy to możliwe?

Pracownikowi należy się odprawa pieniężna, jeżeli pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z przyczyn niezależnych od samego pracownika i zatrudnia on co najmniej 20 pracowników.

Jeżeli po stronie pracownika nie nastąpiło naruszenie zasad kodeksu pracy, przepisów BHP w pracy, zasad współżycia społecznego w pracy, a jednocześnie pracodawca nic takiego nie podnosi wypowiedzeniu o pracę i przy tym zatrudniania co najmniej 20 pracowników – odprawa pracownicza przysługuje. Zwolnienia indywidualne reguluje art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Art. 10 ustawy stanowi, że odprawa pieniężna przysługuje w wysokości:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Zatem pracownikowi w tym przypadku będzie przysługiwała dwu miesięczna odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli nie naruszył on przepisów prawa pracy.

Podstawa prawna: Art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*